Idag har vi haft det sista sammanträdet för den här terminen med konsistoriet.  I ett sommarskönt Uppsala blir det lite av en skolavslutningskänsla. Mötet inleds alltid med rektors rapport. Den belyser vad som hänt vid universitetet sedan förra mötet men också vad som är på gång framåt. Mycket av innehållet i rapporten har ni kunnat läsa om här i tidigare inlägg på bloggen.

Vid junisammanträdet behandlas numera verksamhetsplanen för nästkommande år. Detta för att ge goda planeringsförutsättningar för utbildning och forskning vid universitetets alla fakulteter och institutioner.  Det har inte varit helt lätt med vårändringsbudgeten och flera nya uppdrag till universitetet under våren. Det där med ökad långsiktighet har den nya regeringen inte levt upp till ännu.

Konsistoriet kunde dock konstatera att Uppsala universitet går starkt in i 2016. Av regeringen tilldelas universitetet 38 nya miljoner i forskningsanslag. Dessa möjliggör en satsning på fler meriteringstjänster. Att kunna erbjuda attraktiva villkor för forskare och lärare är en strategisk framtidsfråga för hela universitetet. Dessutom kan universitetet förstärka forskningen vid Campus Gotland, samfinansiera EU-projekt och internationella topprekryteringar. Inom utbildningsområdet får universitetet ett ökat uppdrag för att utbilda fler inom vård och skola. Läs pressmeddelande här.

Konsistoriet fattade också beslut om att avveckla The Svedberg Lab, införliva Hugo Vallentin Center i historiska institutionen och om en ny revisionsplan för 2015, där vetenskapsområdenas interna regelverk kommer att granskas.

Riksrevisionen gjorde också sitt årliga framträdande vid konsistoriet och presenterade sin revisonsrapport. Det är alltid skönt att höra att de var mycket nöjda med vår årsberättelse. Under 2015 kommer de fortsätta granska myndigheten Uppsala universitet och då särskilt, bland annat, anslagsredovisning av utbildning, anläggningstillgångar, bisysslor och holdingbolag.

Konsistoriet beslutade om nya mål och strategier för universitetet i slutet av 2014. Efter det påbörjades arbetet med att revidera de universitetsövergripande strategiska programmen. Under dagens möte hade konsistoriet en inledande diskussion om programmet för internationalisering.  En samsyn rådde om att internationaliseringsarbetet är en central del av kvalitetsutvecklingen vid universitetet och att förutsättningarna skiljer sig mellan vetenskapsområden. Många konkreta synpunkter kom fram.  Nu fortsätter den interna beredningen och det reviderade programmet kommer upp för beslut under hösten.

Vi kunde konstatera, även om terminen officiellt är avslutad, så fortsätter verksamheten för högtryck ännu någon månad framöver. Eva skyndade direkt efter konsistoriets sammanträde vidare till Hamburg för en internationell rektorskonferens och prorektor Anders får hålla ställningarna här hemma. Flera av konsistoriets ledamöter kommer att träffas på Uppsala universitets evenemang på Campus Gotland under Almedalsveckan.