Så här strax innan datorn ska stängas av för att vi ska övergå att fira midsommar så samlar jag ihop några axplock ur den gångna veckan.

I slutet på förra veckan deltog  jag (Eva) i ”Hamburg Transnational University Leaders Council”. 50 rektorer från olika delar av världen var inbjudna för att diskutera vilka värden som vi har gemensamt, finns det en gemensam syn på vad ett universitet är? Jag (Eva) var inbjuden att ge ett svenskt perspektiv på autonomi och akademisk frihet. Att de flesta svenska lärosäten är myndigheter och därmed en del av staten rönte stor förvåning bland deltagarna. Man hade väntat sig större autonomi även i detta avseende för svenska lärosäten. Core mission, access, financing, concepts of education vara andra tema under två intensiva och givande dagar i Hamburg. Tanken är att detta ska bli ett återkommande globalt rektorsmöte.

Som ni – troligtvis – vet har vi möte med Rektors ledningsråd varje måndag förmiddag där vicerektorer, tre studenter, rektor, prorektor och universitetsdirektör samråder om universitetsgemensamma frågor. I måndags presenterade Hans Ellergren rapporten om hur Kvalitet och förnyelse –  KoF:arna från 2007 och 2011 tagits emot och kommit till nytta inom universitet, och vilket värde en ny utvärdering skulle kunna tillföra.  Bör en ny forskningsutvärdering genomföras – och i så fall – när och hur? KoF:arna bedöms ha haft genomslag, det framkommer tydligt, och det finns utbrett stöd för att universitetet ska genomföra forskningsutvärderingar i egen regi. Det framkommer också att F:et i koffen, förnyelsen, bör få ökad vikt. Det är viktigt att sätta fokus på de kvalitetsdrivande processerna – en ny KoF bör blicka framåt.

Internationalisering betonas alltmer, i onsdags var rektorer inbjudna av minister Helene Hellmark Knutsson till ett möte i Stockholm. Jag (Eva) fick ge en kort inledning om perspektiv på möjligheter och utmaningar i fråga om internationalisering vid universitet och högskolor. Nu när det diskuteras en samlad nationell strategi för Sverige och internationalisering anser jag att det är rimligt att titta på de strategier som finns och hur de har fungerat. Det finns två strategier som gäller idag. En som kom i propositionen Ny värld – Ny högskola 2004/05:162, ibland kallad Bolognaproppen.  Här står det bland annat att rekryteringen av utländska studenter ska öka. Med facit i hand, efter införandet av studieavgifter, så vet vi att det blev tvärtom. Den andra är benämnd: Strategi för internationellt samarbete inom forskning och forskningsbaserad innovation. Den senare riktar sig till forskningsfinansiärer men har stor relevans för universitet och högskolor men verkar vara helt okänd i sektorn. Behövs det en samlad nationell strategi? Det beror helt och hållet på hur den utformas och hur den kommer att användas. De två nu gällande strategierna har mångt och mycket levt en undanskymd tillvaro och inte påverkat internationaliseringsarbetet i någon nämnvärd omfattning. Men samtidigt finns många hinder för internationell samverkan, några har vi lyft i rapporten ”Ökad handlingsfrihet för svenska lärosäten”.  Vidare är det en hel del efterarbete som behövs efter införande av studieavgifter när det bland annat gäller stipendier, antagning, visum. Om det ska formuleras en samlad nationell strategi bör den ha sin utgångspunkt i undanröjande av hinder och främjade av internationalisering med stor respekt för att lärosäten har olika roller. Vidare efterfrågas ett större engagemang från våra utlandsmyndigheter. Jag lyfte fram våra samarbetsprojekt SACF (Swedish Academic Collaboration Forum) och det nya TRAC ( Training and Research Academic Center) Sweden-Vietnam som goda exempel. Senare i höst kommer utbildningsdepartementet att bjuda in till regionala dialoger om internationalisering.

Igår var vi (Eva, Anders och Katarina) på Medfarms trevliga sommarfest i Orangeriet i Botaniska trädgården. Trots det ruggiga vädret var det en varm stämning. Stort tack Stellan, Eva och Doris!

Nu är det dags att stänga av datorn , jag återkommer efter helgen innan vi åker till Gotland för att delta i Almedalsveckan. Följ gärna våra seminarier på webben om du inte kan vara på plats. Jag vill önska  er alla en fin midsommar!