Internationalisering och infrastruktur är två av fyra viktiga strategiska områden som prioriteras de kommande åren för att vi ska nå våra mål när det gäller forskning, utbildning och samverkan. Som vi  skrivit tidigare, bland annat här , är internationell samverkan ett medel för att uppnå ökad kvalitet inom forskning och utbildning.

Leif Kirsebom, professor i mikrobiologi och föreståndare vid biomedicinskt centrum, har utsetts till rektorsråd för internationella frågor. Leif Kirsebom har lång erfarenhet av internationella samarbeten inom både forskning och utbildning.

Rektorsrådet är ordförande i en universitetsgemensam grupp, Internationaliseringsrådet, med ledamöter från vetenskapsområdena och studenter. En viktig del av uppdraget är att koordinera och driva gemensamma frågor av strategisk karaktär. Det handlar om att bidra till utbyte av kunskaper och erfarenheter gällande internationaliseringsinitiativ inom forskning och utbildning inom universitetet.

Ett annat strategiskt viktigt område för universitetet är forskningens och utbildningens infrastruktur. Det finns ett behov av att samordna arbetet inom det här området, och Joseph Nordgren har därför fått uppdraget att inventera den befintliga forskningsinfrastrukturen samt utarbeta förslag för långsiktig samordning. Joseph Nordgren är professor i mjukröntgenfysik vid institutionen för fysik och astronomi.  I uppdraget ingår även att analysera framtida behov, föreslå förändringar och processer för initiering och hantering av ny infrastruktur, både lokalt, nationellt och internationellt.

Behovet och möjligheten att finansiera investeringar i infrastruktur förändras över tiden, och en ökad samordning nationellt och internationellt kommer att behövas.

Till uppdraget knyts en universitetsgemensam referensgrupp med två representanter från respektive vetenskapsområde samt studentrepresentanter.