Igår fick jag ta emot rapporten KoF17 (Kvalitet och Förnyelse 2017) från projektgruppen. Det är en gedigen lunta på mer än 700 sidor. I eftermiddag ska den presenteras för konsistoriet som påbörjar sina strategiska diskussioner vid höstens internat. Jag kan inte tänka mig ett bättre underlag.

Det är tredje gången Uppsala universitet har genomfört en omfattande genomlysning av forskningen, denna gång med särskilt fokus på styrkor och svagheter i forskningsmiljöerna.

Rapporten är resultat av ett stort arbete som engagerat nästan hela universitetet. KoF17 är en del av universitetets systematiska kvalitetsutvecklingsarbete. Vi har haft med ett brett deltagande, där egna styrkor och svagheter undersökts på ett kritiskt och utvecklingsinriktat sätt för att ge det bästa redskapet för förbättringar och utveckling. Vi har också tagit hjälp av 132 kritiska vänner och välrenommerade kollegor från hela världen som generöst tagit sig tid för att granskat våra miljöer från ett externt perspektiv.

KoF17 är ett kraftfullt verktyg i universitetets utveckling- och kvalitetsarbete. I analysen framträder många källor till universitetets forskningsmässiga styrka, men också områden där vi måste agera för att universitetet ska behålla och stärka sin internationella position. Rapporten innehåller rekommendationer till de enskilda miljöerna men också 40 mer universitetsövergripande rekommendationer. De handlar särskilt om:

  • kvalitetskultur och kvalitetskontroll,
  • akademiskt ledarskap och strategisk förnyelse,
  • rekrytering och karriärstöd,
  • internationell miljö,
  • samverkan och nyttiggörande,
  • koppling mellan forskning och utbildning, samt
  • organisation och infrastruktur.

Arbetet med KoF17 inleddes i februari 2016. Projektgruppen har snart arbetat i två år. Rapporten bygger på: enkätsvar från cirka 3700 aktiva forskare, analys av bibliometri och andra nyckeltal, självvärderingar på institutionerna samt rapporter från 19 paneler med inbjudna externa granskare.

Vi har lärt oss mycket på vägen. Många kollegor i Sverige och runt om i världen är nyfikna på resultatet men också på processen. Det ska bli intressant att följa vad som händer nu när resultatet kommer till institutioner och forskargrupper.

Jag vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till KoF17, särskilt till prorektor Anders Malmberg och projektgruppen som bestått av de ställföreträdande vicerektorerna Anna Singer, Marika Edhoff och Mats Larhed samt till sekretariatet med Camilla Maandi och Åsa Kettis från Avdelningen för kvalitetsutveckling. Och till alla forskare, prefekter vid universitetets alla institutioner för er tid och stora engagemang. Och till de avdelningar inom universitetsförvaltningen och biblioteket som varit djupt involverade i projektet. Och tack också alla kritiska vänner.

Ladda ner hela rapporten från DiVA.