Varje termin har konsistoriet ett internat då det ges utrymme till fördjupade strategiska diskussioner. Höstens internat gick av stapeln tisdag-onsdag denna vecka på Krusenbergs herrgård.

Under tisdagseftermiddagen presenterade Anders resultaten av KoF17-projektet (Kvalitet och förnyelse 2017). Vicerektorerna Johan Tysk och Torsten Svensson samt stf vicerektor Mats Larhed berättade om hur respektive vetenskapsområde kommer arbeta vidare med de rekommendationer som kommit fram i projektet. Konsistoriet uttryckte många positiva omdömen om det genomförda arbetet, den planerade uppföljningsprocessen och hur universitetet arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor generellt. Nu är ledamöterna intresserade av att följa hur resultaten tas vidare och omsätts i åtgärder, både på kort och längre sikt.

Tisdagens andra punkt gällde universitets arbetsordning. Konsistoriet gav i december 2016 rektor ett uppdrag att initiera en revidering av arbetsordningen. Rektor tillsatte i början av året en arbetsgrupp  som under Lena Marcussons ledning tagit fram en grundlig rapport och ett förslag till ny arbetsordning. Några av de större förändringar som föreslås är att universitetets grundläggande ledningsprinciper skall ges särskilt skydd i arbetsordningen, att dagens akademiska senat ersätts av ett nytt universitetsövergripande organ, också kallat senaten, som bland annat skulle ta över den nuvarande hörandeförsamlingens roll, samt att reglera processen för att utse rektor och prorektor i arbetsordningen. Dessa frågor diskuterades engagerat, liksom hur den fortsatta processen med arbetsordningens revidering skall läggas upp. Mot bakgrund av tisdagens diskussion beslutade konsistoriet under sammanträdet dag två att inom sig utse en grupp för att utifrån arbetsgruppens förslag arbeta vidare med den nya arbetsordningen. Gruppen består av ordförande Gudmund Hernes, rektor Eva Åkesson samt ledamöterna Shirin Ahlbäck-Öberg (lärare), Gunnar Svedberg (extern) och Rozbe Bozorgi (student). Universitetsdirektör Katarina Bjelke bistår med administrativt stöd.

Det finns en tradition att konsistoriet på novembermötet får presentationer av årets nobelpris. Detta är något som är väldigt uppskattat. Stort tack till Ulf Danielsson, Katarina Edwards, Ashleigh Harris, Mikael Elinder och Dan Larhammar för att ni förklarade priserna på ett inspirerande sätt.

På onsdagsförmiddagens hölls ett ordinarie konsistoriesammanträde. Det inleddes med en rapport där rektor berättar om vad som hänt vid universitetet sedan förra mötet. Två frågor som berördes särskilt var hur Uppsala universitet hanterar sexuella trakasserier, och den mediedebatt som följt på nyheten om en utställning i Enköping om textilarkeologisk forskning.

En annan punkt på dagordningen gällde Nya Ångström, där rektor bett om att ett samråd med konsistoriet inför genomförandebeslutet. Konsistoriet har tidigare fått information om projektet tidigare vid flera tillfällen. Det är ett stort och viktigt projekt som diskuterats och beretts under lång tid och som nu ligger klart för beslut efter att områdesnämnden för teknik och naturvetenskap med stor majoritet tillstyrkt förslaget. Kritiska röster har inte saknats, vilket man kunde läsa om i dagens Uppsala Nya Tidning.

Bland de övriga beslut som fattades kan nämnas att konsistoriet utsåg Elisabeth Dahlin till ny vice ordförande. Konsistoriet beslutade också om inrättande av Center for Integrated Research on Culture and Society (”CIRCUS”), ett nytt mångvetenskapligt forskningsinitiativ inom humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde.