Idag har vi fattat ett nytt beslut gällande Covid-19, som ska gälla terminen ut. Grundprinciperna för vår anpassning av verksamheten ligger fast, men fram till slutet av höstterminen, den 17 januari, skärper vi tillämpningen av riktlinjerna. Under denna period gäller att:

  • Digitala undervisnings- och examinationsformer ska användas i alla fall där det är möjligt.
  • Fysisk undervisning och examination begränsas till sådana undervisningsmoment och examination där så behövs för att uppnå hög kvalitet och rättssäkerhet och som inte låter sig göras digitalt.
  • Chefer ska verka för att andelen hemarbete kan öka ytterligare.

Med denna skärpning bidrar universitetet ytterligare till att begränsa smittspridningen i samhället, samtidigt som vi säkerställer att våra utbildningar kan genomföras.

Det råder för närvarande osäkerhet hos många om vad som egentligen gäller i Sverige, i Uppsala och vid universitetet. Det finns påbud om att inte ha fysisk kontakt med människor utanför det egna hushållet, undvika kollektivtrafik, arbeta hemma om möjligt, och att allmänna sammankomster ska begränsas till 300, 50 eller 8 personer.

Det är viktigt att inte glömma att regler om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inte gäller för verksamheten vid universitet och högskolor. Vi har inom universitetet alltsedan pandemins början haft 50 som maxgräns för antal deltagare i vår verksamhet och vi låter den gränsen gälla även fortsättningsvis. Det finns ingenting som talar för att en sänkning till åtta skulle bidra till någon minskad smittspridning i verksamheten, tvärtom uppstår nya problem och 50-gränsen fungerar väl med de åtgärder som gjorts.

Eftersom vi får många frågor från studenter vill vi också vara tydliga med att den regionala rekommendationen om att undvika fysiska kontakter utanför hushållet gäller för privatlivet, inte arbete eller studier. På samma sätt handlar råden om kollektivtrafik om att minska ej nödvändiga resor för att skapa utrymme för dem som verkligen behöver åka kollektivt, till exempel för att utföra nödvändigt arbete eller delta i ett obligatoriskt fysiskt undervisningsmoment, genomföra praktikperioder eller examination.

Med hårt arbete från många har universitetet gjort ett ambitiöst arbete att Coronasäkra verksamheten. Extra lokaler har bokats för att öka avstånd mellan personer, handspritsstationer och skyltar har satts upp, extra vakter anlitats vid tentamina och distansvärdar hjälper till att påminna när någon glömmer att hålla avstånd. Vi har direktkontakt med det regionala smittskyddet flera gånger i veckan och signalerna är tydliga. Det är inte i universitetets verksamhet som smittspridningen sker. Enligt senaste beskedet finns det inte några utbrott kopplade till examinationstillfällen. Inte heller har studenter varit överrepresenterade gällande antalet fall, trots att det funnits en oro kring detta. Universitetet har gjort ett bra jobb, och det är något ni alla ska vara stolta över. Tack för ert engagemang och tålamod som behövs ännu en tid framöver. Även högskoleminister Matilda Ernkrans uttryckte under presskonferensen i torsdags att hon var imponerad över lärosätenas arbete för att förhindra smittspridning.

Men. Smittläget är allvarligt i samhället och regeringens beslut i veckan var en signal till alla om skärpning. Alla behöver nu tänka ett varv till på om det går att flytta ytterligare något till digitalt och fråga sig: Måste detta ske på campus just nu? Det som ska ligga kvar fysiskt denna period ska vara det som är nödvändigt för att utbildningarna ska kunna fullföljas på ett rättssäkert sätt och verksamheten i övrigt inte stanna av.

Samtidigt, och det är viktigt, ska vi fortsätta hålla lokalerna öppna för våra studenter. Att istället hänvisa studenterna till ställen på stan eller trånga bostäder gagnar inte samhället. Här behöver alla campus solidariskt hjälpas åt att hålla så öppet som möjligt, så att inte inskränkningar på ett ställe skapar ökad trängsel på ett annat.

Det är också viktigt att under den period som nu följer ha ett generöst förhållningssätt när det gäller möjligheten att ta igen kursmoment och göra omtentamen för de studenter som känner ett litet förkylningssymptom och därför måste stanna hemma från en salstenta. Vi ska underlätta ett ansvarsfullt beteende och göra det lättare att stanna hemma.

Så låt oss nu gemensamt göra en extra insats terminen ut och hoppas att vi får en vändning som gör att vi nästa termin kan börja träffas mer igen.