När detta skrivs pågår fortfarande rösträkningarna i USA, ett val som engagerar hela världen och kommer att påverka många frågor framöver, inte minst sådana som rör vetenskap och hållbar utveckling.

Den här och förra veckan har vi haft höstens kvalitetsdialoger med vetenskapsområdenas ledningar. På vårarna har vi motsvarande dialoger, då med fokus på verksamhetsplanen. Vi började med dessa möten för ett antal år sedan och de utgör nu en viktig del av vårt systematiska kvalitetsarbete. Dialogerna är ett tillfälle att diskutera och fördjupa oss i verksamhetens utveckling tillsammans och varje gång tar vi nya steg mot ökad kvalitet och bättre processer.

Två viktiga kvalitetsfrågor diskuterades mer ingående. Den första handlade om skärpan i vårt eget kvalitetssystem. Hur klarar vi att upptäcka eventuella brister och åtgärda dem? Vi kom fram till att det fungerar väl; brister upptäcks och åtgärder vidtas av fakultetsnämnderna. Den andra frågan som togs upp specifikt var kursutvärderingar, där UKÄ:s tillsynsgranskning i våras bland annat pekade på brister i återkopplingen till studenterna. Att ta tillvara feedback från studenter är en viktig del av att utveckla utbildningarnas kvalitet, och då är det viktigt att motivera studenterna genom gedigen återkoppling. Det pågår nu ett förbättringsarbete på vetenskapsområdena.

Vi tog också upp läget när det gäller kompetensförsörjningen. Att rekrytera och behålla de bästa är en nyckelfråga för framtiden. Alla jobbar mycket medvetet och strategiskt med detta på vetenskapsområdena. Det pågår också ett arbete med att ta fram indikatorer för att följa upp våra mål och strategier, ett gediget arbete som involverar många. Även jämställdhetsintegreringen går framåt, även om det finns mer att jobba vidare med.

För oss i universitetsledningen är det inspirerande att höra om det ambitiösa arbete som pågår i verksamheten. Några exempel kan nämnas. Medfarm (vetenskapsområdet för medicin och farmaci) sätt att ta sig an det systematiska kvalitetsarbetet imponerade stort. Väl strukturerat och tydligt. Humsams (vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap) storsatsning på gränsöverskridande forskning om demokrati och högre utbildning är helt rätt, högaktuell och viktigare än någonsin i vår tid. Teknat (vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap) vill ta en ledande roll i att utveckla universitetets arbete med livslångt lärande och de har höga ambitioner. Mycket välkommet!