Idag deltar jag online i den europeiska kick-offen för European University Initiative (EUI) , som syftar till att utveckla så kallade Europauniversitet och därigenom stärka Europas attraktionskraft inom utbildning, forskning och innovation. Initiativet har kopplingar till ett större utvecklingsarbete inom högre utbildning i Europa med sikte på 2025. EU har stora visioner på detta område, och det kommer att påverka Sverige och det svenska högskolelandskapet. Trenden är att vi går mot fördjupad europeisk integration.

Det var i somras vi fick det positiva beskedet att vår ansökan om att vara med och utveckla Europas högskolelandskap genom projektet ENLIGHT beviljades. Vi är nu ett av 11 svenska lärosäten som ingår i något av de 41 projekten med närmare 280 lärosäten från hela Europa.

För oss är det självklart att bidra och vara med och påverka en förändring som vi vet kommer att påverka oss under kommande år. Även våra svenska politiker och myndigheter behöver nu höja ambitionsnivån och engagera sig i de möjligheter och utmaningar som skapas genom detta treåriga pilotprojekt. Det som kommer ut av projektet kommer att kräva förändringar även på nationell nivå som vi lärosäten inte ensamma styr över.

Så vad går detta pilotprojekt att bygga upp Europauniversitet ut på? Det högre syftet för EUI är att rusta Europas unga för framtidens samhällsutmaningar och att samla våra styrkor och erfarenheter för Europas gemensamma bästa. Ett mål på sikt är att skapa en smidig, helst helt sömlös rörlighet för studenter och akademiker mellan de lärosäten och regioner som ingår i Europauniversiteten.

Initiativet med Europauniversitet är ett komplext men väldigt spännande projekt där vi alla ska pröva oss fram till nya samarbetsformer, nya utbildningar, diverse gemensamma projekt och lösningar på de hinder som vi redan idag stöter på när vi vill samarbeta närmare. På så sätt kan man se det som en språngbräda för utbildningsförnyelse här hos oss.

ENLIGHT ska jobba utmaningsdrivet och samla universitetens resurser inom fem globala utmaningar:

1. Hälsa och välmående
2. Digitalisering
3. Klimatförändringar
4. Energianvändning och cirkulärekonomi
5. Jämlikhet

Inom respektive utmaning samarbetar varje universitet med sina regioner för att formulera hur respektive utmaning ska tacklas. Tanken är att vi ska utgå från respektive lärosätes regionala förutsättningar, bygga på det som finns och på så sätt uppnå hållbara samverkansformer. Uppsala och regionen kommer alltså att vara viktiga partners för oss i detta arbete.

Uppsala universitet ansvarar särskilt för utmaningarna klimatförändring och likabehandling. Viktiga frågor alltså. Det finns stora möjligheter att inom ramen för detta också bidra med sådant vi vet att vi gör bra men som EU ser som utvecklingsområden; såsom studentinflytande och tillgång till ett utbildningssystem för livslångt lärande där hänsyn tas till möjligheter att genom fristående kurser både uppdatera och omskola sig. Även vårt sätt att samarbeta i Norden kan nog inspirera. Samtidigt  kommer vi att lära av andra.

Här i Sverige behöver vi utbyta erfarenheter med varandra och även etablera en samsyn på hur vi ser på denna europeiska utveckling. Det är till exempel viktigt att denna positiva  vision om ett öppet Europa, inte leder till slutenhet mot världen i övrigt. Kunskap känner inga gränser och vi ska förstås fortsätta samarbeta även utanför Europas gränser. Förändring får förstås också konsekvenser och då är den politiska viljan och öppenheten viktig. Vi kommer att stöta på hinder som väcker frågor om hur svenska lärosäten i egenskap av statliga myndigheter styrs och begränsas av olika regelverk. Idag har vi till exempel inte möjlighet att planera för utbildningar som inte regeringen beslutat om och kan inte ingå internationella avtal utan riksdagsbeslut.

Jonathan Schalk, projektledare

ENLIGHT är ett stort och viktigt internationaliseringsprojekt som kommer att engagera många. Snart kommer beslut om intern organisation och projektledaren Jonathan Schalk är utsedd. Han och arbetsgruppen, med bl.a. akademiska koordinatorer från samtliga vetenskapsområden, planerar nu för fullt för projektstart från årsskiftet.