Höstens dekaninternat på hemmaplan torsdag-fredag blev ett välkommet fysiskt möte. Vi hade denna gång färre deltagare än vanligt och höll till i luftiga lokaler i slottet. Att mötas på riktigt och låta samtalet flöda i rummet gav energi och nya tankar på ett sätt som det är svårt att uppnå digitalt.

Vi inledde dagarna med en spännande diskussion om ledarskap under Coronakrisen. Balansen mellan kollegial styrning och linjestyrning förändras i krissituationer, och därmed ledarrollen. Vissa efterfrågade tydlighet och fler beslut uppifrån, andra uttryckte att besluten gav välkommet utrymme för anpassning till respektive verksamhets förhållanden.

Det finns många lärdomar att dra. I kris kan det finnas skäl att göra undantag från normala förfaranden och fatta snabba beslut, men det är viktigt att kunna återgå till tidigare principer när den akuta faran är över och hitta en väg till fungerande normalitet. Pandemin började plötsligt och krisartat men har nu övergått i ett mer kroniskt läge, och vi behöver nu hitta uthålliga modeller som kan fungera så länge pandemin fortgår.

I nuläget ser lösningarna delvis olika ut inom olika delar av universitetet. En del skillnader är välmotiverade, men kanske inte alla. De som känner av den lite spretiga situationen mest är våra studenter. De ger oss tydliga signaler om att samordning bör förbättras. Vissa utbildningar har alla studenter på campus, andra inga.

Det är viktigt att alla under hösten fokuserar på de prioriteringar som gäller: det är särskilt viktigt att undervisning för förstaårsstudenter, studenter med särskilda behov, praktiska moment och examinationer kan förläggas till campus i tillräcklig uträckning. Vårt fokus måste vara kvalitet i vår verksamhet och att mötas fysiskt i seminarierum och laboratorier inspirerar och ökar kvaliteten i utbildningen för våra studenter.

Vårt budskap är:

  • Detta kommer att vara länge – håll i, håll ut och var uppmärksam.
  • Agera skyndsamt och resolut när smitta upptäcks.
  • Hjälp varandra så alla klarar av att ge campusbaserad undervisning till de prioriterade grupperna och momenten (enl rektorsbeslut):
  1. Kurser som vänder sig till nybörjare och programmens termin 1.
  2. Studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd.
  3. Praktiska moment som inte kan genomföras digitalt.
  4. Examination som är svår att genomföra digitalt.
  5. Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningarnas sista år.

Under internatet hann vi också med andra frågor såsom: Implementering av mål och strategier, den kommande lärosätesgranskningen av vårt kvalitetsarbete och – inte minst – att få en genomgång av vad som är på gång inom studentkårerna och vetenskapsområdena. Att vi lyssnar och låter oss inspireras av varandra är en viktig del av att hitta nya vägar att nyttja hela vårt breda universitet.

Slutligen hade vi ett givande pass om den pågående utredningen om forskningsinfrastruktur. I det här passet ingick två roliga moment: Vi fick reagera på tillspetsade scenarier för att pröva våra ställningstaganden och vi fick delta i fototävlingen ”Gissa infrastruktur”. Vicerektor Mats Larhed vann tävlingen  – grattis!