Idag fick universitetet besked om att samarbetet ENLIGHT tilldelas finansiering från Erasmus+ för att, som ett flera pilotprojekt, bilda ett så kallat Europauniversitet. Det är ett glädjande besked som ger Uppsala universitet nya möjligheter på internationaliseringsområdet. I ENLIGHT ska Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet samarbeta kring temat hållbara städer. De universitet som ingår tillsammans med Uppsala är universiteten i Göttingen (Tyskland), Groningen (Nederländerna), Ghent (Belgien) och Tartu (Estland), där det finns ett etablerat samarbete sedan tidigare, samt University of Bordeaux (Frankrike), University of Basque Country (Bilbao, Spanien), University of Galway (Irland) samt Comenius University (Bratislava, Slovakien).

Ett av huvudsyftena med programmet är att underlätta för studenter och lärare att röra sig mellan universiteten i nätverket, både virtuellt och fysiskt. På sikt ska studenter fritt kunna ta del av kurser vid samtliga nio ingående universitet och på så sätt skräddarsy sin egen utbildning. Gemensamma virtuella kurser kommer att utvecklas och lärarna får möjlighet att såväl planera och genomföra kurser tillsammans med kollegor inom nätverket som att undervisa för elever från samtliga nio universitet i samma kurs. Ett spännande arbete ligger framför oss på alla nivåer inom universitetet.

Det övergripande målet från EU-kommissionens sida är att stärka Europas studenter i att bli globalt engagerade medborgare som tar sig an de stora samhällsutmaningarna. Programmet ska också utveckla kvalitet, inkludering och konkurrenskraft i den europeiska högre utbildningen och bidra till en hållbar ekonomisk utveckling i lärosätenas regioner. Det är bra att vi deltar i dessa större initiativ, det lär oss mycket om internationellt samarbete och det ger oss en möjlighet att påverka utvecklingen och bidra med våra specifika styrkeområden, såsom studentinflytande i utbildningen.

Konsortiet har gemensamt identifierat fem utmaningar kopplade till temat hållbara städer som pilotprojektets aktiviteter ska fokusera på: Hälsa, AI:s roll i hållbara samhällen, klimatförändringarnas påverkan på de regionala ekosystemen, energi- och cirkulär ekonomi samt ojämlikhet och mångfald. ENLIGHT kommer att ge studenter, lärare, forskare och anställda nya möjligheter till såväl internationella erfarenheter som att tillsammans utveckla internationella samarbeten kopplade till hållbara städer. 

Beskedet betyder att vi under de kommande tre åren kommer att vara med och samarbeta kring exempelvis utmanings- och samverkansdriven tvärvetenskaplig utbildning, virtuella samarbeten och utbyten samt flexibla kurs- och läromoduler. Enlight kommer att arbeta i nära samspel med lokala miljöer för att skapa ambitiösa, flexibla nätverksövergripande läroplaner, förankrade i aktuell forskning och med fokus på innovation.

ENLIGHT pågår initialt i tre år med 5 miljoner euro i budget, men faller projektet väl ut finns möjlighet att söka mer omfattande finansiering till 2030 och sedan även 2050.