Idag har vi fattat ett nytt beslut gällande Corona som vi hoppas ska vara vägledande och hålla över sommaren och in på hösten. Det träder i kraft den 16 juni. Utgångspunkten är att Folkhälsomyndigheten då lättar på kravet på att utbildning och examination ska ske på distans. Det är ett glädjande besked. Vi ser fram emot att kunna möta våra studenter i Uppsala och Visby efter sommaren. Inget ger mer energi än glada, förväntansfulla studenter på campus och i staden.

Allt kommer dock inte att vara som vanligt. Under hösten kommer merparten av universitetets kurser att ges i form av campusutbildning med större eller mindre inslag av digitaliserade moment. Benämningen distans ska vi i fortsättningen försöka reservera för de kurser och program som formellt klassificeras som distansutbildning och planeras ske helt utan krav på fysisk närvaro av studenter.

Vi ska i alla universitetets verksamheter fortsätta att följa de allmänna rekommendationer som gäller för att minska smittspridningen i samhället. Detta innebär ett stort ansvar för alla studenter, medarbetare, besökare och övrigt verksamma. För att undvika trängsel och leva upp till kraven om distansering behöver universitetets lokaler utnyttjas under större delar av dagen och terminen. Vi ska fortsätta att hålla avstånd, tvätta händerna och vara hemma vid symptom.

Vid det här laget vet vi alla vad som krävs för att begränsa smittspridning. Hålla avstånd och undvika alltför många nya kontakter. Detta gäller alla verksamheter och alltid så länge pandemin fortgår. I alla lokaler och utanför, samt i passagerna ut och in i desamma. Vår inriktning för både undervisning och annan verksamhet kan uttryckas: Vi planerar för fysisk närvaro där så behövs, och använder digitala moment när så är möjligt, i syfte att uppnå hög kvalitet och samtidigt begränsa smittspridning.

Folkhälsomyndighetens restriktioner om allmänna sammankomster ska följas även inom universitetet. Undervisningstillfällen eller möten med fler än 50 personer ska därför undvikas. Ändrar folkhälsomyndigheten siffran följer vi automatiskt efter. På samma sätt knyter vi reserestriktioner till UD. Ändras deras rekommendation anpassas vårt beslut.

Vi har i beslutet formulerat vilka grupper/moment som ska prioriteras för de fysiska momenten på campus, när dessa behöver begränsas: förstaårsstudenter, studenter med särskilda behov, praktiska moment och examination, samt sistaårsstudenternas examination och obligatoriska moment.

Inom ramen för dessa generella prioriteringar väljer institutionerna bäst vilken del av verksamheten som kan bedrivas fysiskt på campus och vilka moment som med fördel kan digitaliseras.

Beslutet ger ett utrymme och ansvar till utbildnings- och kursansvariga nämnder, institutioner och lärare att vara kreativa och utforma de enskilda verksamheterna inom givna ramar. Inom utbildningen ska vi ge våra studenter den bästa undervisning vi kan, samtidigt som vi undviker smittspridning. För att säkerställa att doktoranders situation hanteras väl har vi i beslutet lagt in att eventuella effekter och åtgärder med anledning av Corona ska hanteras via den årliga revideringen av de individuella studieplanerna.

Med ökad erfarenhet av att fläta in digitala moment i campusundervisning finns goda möjligheter till fortsatt pedagogisk utveckling. Vi har nog alla upplevt att det kan vara tröttande med många digitala möten, och att det krävs mer än att bara flytta över ett fysiskt möteskoncept till digital form. Det behövs kortare pass med fler pauser, och nya sätt att stimulera diskussion och återkoppling.

I och med folkhälsomyndighetens nya beslut och dagens rektorsbeslut klarnar förutsättningarna inför hösten något. Samtidigt vet ingen idag exakt hur pandemiläget i Sverige och världen ser ut efter sommaren. Så vår generella uppmaning förblir: Håll i, håll ut, håll avstånd. Det hänger på oss alla om smittläget utvecklas åt rätt håll eller inte.