Vi får många signaler om att studenter och lärare önskar besked om hur det blir till hösten: Ska vi inrikta oss på återgång till campusutbildning eller på fortsatt distansutbildning?

Vi kommer inte fatta något sådant beslut nu för universitetet som helhet. Orsaken är att vi inte vill tvinga alla utbildningar och kurser att vara på distans i höst förrän vi vet att det är absolut nödvändigt. I nuläget är vi bundna av att regeringen och Folkhälsomyndigheten anbefaller distansutbildning. Vår förhoppning är att restriktionerna kommer att lätta så att vi åtminstone delvis kan ha utbildning på campus till hösten. Det är också de signaler vi får från andra som är mer kunniga i dessa frågor än vi. Därför ber vi er om att ha tålamod en tid till och planera för olika scenarier.

Särskilt angeläget vore det att kunna välkomna våra nya studenter – recentiorerna – på plats i höst. Introduktionen till universitetsstudier är viktig, och den sker bäst på plats om så är möjligt. Även om det blir som vi hoppas, så är vi ganska övertygade om att det inte kommer att bli som vanligt. Vi kommer fortsatt att få iaktta hygienregler och hålla distans, och det är troligt att vissa restriktioner kvarstår. Så även om det skulle gå att ha campusundervisning i höst, så blir det med ansvarstagande och noggrann eftertanke. Det betyder att de digitala undervisningsformer som vi utvecklat säkerligen kommer att behöva användas i vissa delar.

Vårt råd i nuläget är att planera för att studenter och lärare kan mötas i olika former, men inte samlas för tätt eller i alltför stora grupper, en modifierad form av campusundervisning alltså. Ett önskemål från vår sida är att förstaårsstudenterna prioriteras, så att de får lära känna vår studiemiljö, våra lokaler, lärare, varandra och vår stad. Vi kommer att be kårer och nationer att arbeta extra med välkomnandet denna höst. Vi vet att en bra start är avgörande för hela studietiden.

De kurser eller undervisningsmoment som av olika skäl fungerar bäst om de fortsätter på distans får självklart göra så även under hösten, oavsett om restriktionerna lättat. Vi upprepar vad vi sagt tidigare: Oavsett när regeringen och Folkhälsomyndigheten häver sina beslut och rekommendationer om att utbildning och examination ska ske på distans, så kommer det inte att bli ett tvingande beslut från rektor att alla måste återgå till campus omedelbart. Återgången till campusbaserad undervisning sker på det sätt och i den takt som bedöms bäst på lokal nivå.

Några har redan fattat inriktningsbeslut om att deras internationella masterprogram inledningsvis ska vara både på campus och på distans i höst, för att möjliggöra för internationella studenter att ansluta på campus senare under utbildningen. Vi tycker det är utmärkt, för det är omöjligt att sia om hur resmöjligheterna ser ut i olika länder om några månader.

När det gäller de som beviljats utbytesstudier till hösten har Uppsala universitet uppmanat alla att parallellt söka kurs/utbildning hemma för att ha ett bra alternativ i fall det inte skulle gå att genomföra utbytet som planerat, eller i fall de själva känner att de inte vill ge sig ut någonstans. I normalfallet fungerar inte den här möjligheten att hålla öppet för både studier på hemmaplan och ett beviljat utbyte, men på grund av situationen så har vi gjort en undantagslösning. Om det sedan kommer att gå att genomföra utbytesstudierna eller inte beror ju inte bara på vad de svenska myndigheterna säger, utan även på det mottagande lärosätet samt regelverket i det landet. Uppsala universitet kommer inte att ta ett allmänt beslut om att ställa in alla utbytesstudier (eller möjlighet att komma hit som inresande student) om inte Folkhälsomyndigheten och UD rekommenderar/avråder från resor.

Sammanfattningsvis, vi är beredda att avvakta åtminstone någon månad med mer definitiva beslut för hösten, och följer noggrant pandemins utveckling och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att återkomma med tydligare besked så snart det är möjligt. Vi vet att det är jobbigt med ovissheten, men vi gör detta med studenternas bästa för ögonen och förhoppningen att åtminstone delvis kunna bedriva utbildning på campus i höst.