Idag beslutade jag som rektor att undervisning och examination på distans ska gälla under sommaren fram till den 30 augusti 2020.

Vid samma tillfälle beslutade jag också att områdes-/fakultetsnämnder får möjlighet att besluta om vissa undantag för särskilda moment om det föreligger synnerliga skäl. Särskilda moment avser exempelvis obligatoriska och praktiska moment som inte kan genomföras på distans utan kräver fysisk närvaro i universitetets lokaler eller på annan plats (t.ex. exkursioner). Undantagsbeslut förutsätter att åtgärder vidtagits för att den campusbaserade aktiviteten kan ske på ett sätt som begränsar risken för smittspridning. Beslut om undantag får vidaredelegeras till vicerektor/dekan. Innan beslut fattas ska samråd ske med studenterna.

Vidare beslutades också att enskilda studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd får undantas från kravet på att examination ska ske på distans om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan följas och om examinator bedömer det som genomförbart. Vårt fokus är att, inom ramen för regeringens riktlinjer och Folkhälsomyndighetens rekommendationer, se till studenternas bästa.

Gällande resor och möten så tillåts fortsatt inga tjänsteresor utomlands så länge UD:s avrådan kvarstår, för närvarande till den 15 juli. Internationella konferenser och besök ställs in under motsvarande period. Nationella konferenser och andra sammankomster bör i första hand ske digitalt.

Vid alla fysiska möten ska utglesning tillämpas och distansdeltagande möjliggöras. Min egen måttstock är en tredjedel i mötesrummen jämfört med vad som vanligen är tillåtet.

Samtidigt är det dags att vi börjar förbereda oss för hur vi successivt kan öka närvaron på våra arbetsplatser igen. Noggranna läsare av beslutet som gäller från den 8 juni noterar att ett ord ändrats. Fortsatt gäller att alla med symptom ska hålla sig hemma och att personer i riskgrupp om så är möjligt bör kunna arbeta hemifrån. För övriga gäller att man, om arbetssituationen tillåter och efter överenskommelse med chef, kan arbeta hemifrån. Det ska tolkas som att det fortsatt är både OK och önskvärt att vi arbetar hemifrån någon del av veckan och därmed bidrar till minskad trängsel på arbetsplats och i kollektivtrafiken, men att det finns en ökad förväntan på fysisk närvaro på arbetsplatsen under delar av arbetstiden hos den som ej har särskilda skäl.

Till sist en sk cliffhanger. Vi återkommer i en separat blogg imorgon med bedömningar och beslutsläge inför höstterminen.

Läs mer om rektorsbeslutet inkl länkar i Medarbetarportalen.