Material packas på EBC

Igår på eftermiddagen gick ett stort lass med skyddsutrustning från Uppsala universitet till Akademiska sjukhuset. Många institutioner och forskargrupper har velat bidra och nu hamnar materialet där det just nu behövs som bäst. Fler leveranser väntas nästa vecka. Vi är stolta över det engagemang alla visat inom universitetet.

I torsdags och fredags var det dags för vårens prefektinternat, som i år genomfördes på distans via zoom. Flera viktiga frågor stod på agendan och det lyckades över förväntan att jobba med grupper i digitala grupprum, även om vi nog alla saknade det nätverkande som blir mellan passen när man ses fysiskt.

Torsdagen inleddes med ett givande pass om dilemman under ledning av professor i praktisk filosofi, Folke Tersman. Som prefekt har man det yttersta ansvaret för institutionens verksamhet och inte sällan betyder det att man hamnar i situationer som är allt annat än lätta att avgöra. I sin genomgång betonade han vikten av förberedelse när man ställs inför ett svårt beslut och gav en rad konkreta råd.

  • Sätt dig in i juridiken relaterat till ärendet, samt etiska riktlinjer och värdegrunder
  • Identifiera vilka värden och principer som ställs mot varandra
  • Försök vara kreativ i valmöjligheterna när det gäller lösningar
  • Ta tid på dig och lyssna med kollegor, men landa i ditt eget beslut och var inte rädd att göra fel.

Ett förslag från Folke Tersman var att ge prefekter möjlighet att öva på att argumentera för och emot situationer där värden ställs mot varandra, liksom övning i att stå för den egna bedömningen. Passet blev intressant och givande att ha med sig i tanken till resten av dagen som fokuserade på våra pågående projekt om prefektrollen, karriär, pedagogisk meritering och anställningar. Att vi kunde samla bredden på vårt universitet kring dessa närliggande frågor och få möjlighet att utbyta tankar var viktigt och vi tror att det bidrar till att slutresultatet blir bättre.

Den vanligaste mötesformen

Att lyckas rekrytera och behålla de bästa är avgörande för fortsatta framgångar och i slutet på året kommer vi att ha en ny anställningsordning som ska stödja det arbetet. Projektledare Ann Fust presenterade hur långt arbetet kommit och lyfte några av de mest centrala frågorna de brottas med. Ett exempel är hur universitetet bäst ska komma till rätta med de många forskaranställningarna, som är otryggare och saknar karriärvägar. Det kommer fler tillfällen att diskutera innehållet i förslaget till anställningsordning, som ska presenteras för konsistoriet i juni innan slutrapporten till sommaren.

Gårdagens program inleddes med en genomgång av universitetsövergripande frågor av oss i universitetsledningen. Årsredovisningen ger oss en välbehövlig stabilitet inför den VP-process som nyligen inletts, där ambitionen är att hålla tidsplan och ge stabila budgetförutsättningar för verksamheten. Att universitetets utveckling varit positiv innebär att vi arbetar stadigt vidare trots den högst osäkra situation vi ser i samhället på grund av Covid19. Vi fick tillfälle att rikta ett stort tack till alla som arbetat hårt för att hålla verksamheten igång, trots övergången till digitalt, samt ta upp några av de frågor som kommit från verksamheten. När det gäller distansundervisningen kunde vi ge lugnande besked: Vi kommer inte att ta något beslut om skarp tillbakagång till campusundervisning. Den övergången måste, när den bli möjlig, ske i ordnad form, när det lämpar sig bäst för den enskilda utbildningen.

Fem på plats i “studion”, nära 50 deltagare

Nästa pass handlade om implementeringen av universitetets mål och strategier, där områdena kommer att få rektors uppdrag att ta fram relevanta indikatorer för uppföljning tillsammans med fakulteter och institutioner. Dessa ska stödja utvecklingen, inte utgöra grund för resursfördelning. Tidsplanen är väl tilltagen, förslag ska lämnas till rektor i maj 2021. Det är viktigt att indikatorerna är väl förankrade och grundligt genomdiskuterade ute i verksamheten.

Efter en bra genomgång av arbetet med ny lokalförsörjningsplan, där förslaget kommer att innehålla några gemensamma principer för lokalhyra och vakanser samt en modell med treåriga planer baserade på mer långsiktiga planer framtagna av områdesnämnderna. Förslaget går inom kort ut på remiss fram till 15 september.

Prefekterna från rektors hemmakontor

Sista punkten under detta vårt första zoom-prefektmöte i maratonformat leddes av rektorsrådet i god forskningssed, Stefan Eriksson. Han berättade om faktorer som bäst stödjer en kreativ och framgångsrik forskningsmiljö, med utgångspunkt från studier i ämnet. Ett stödjande ledarskap, ett samarbetsinriktat arbetsklimat och bra infrastruktur är några exempel på gynnsamma faktorer, medan press och konkurrens kan verka i motsatt riktning. En stunds diskussion i mindre grupper i separata zoomrum, ledde till att fler intressanta aspekter på frågan identifierades, så som kopplingen mellan personalomsättning och forskningsmiljö, och betydelsen av bra introduktionsprogram.

Tack alla för ert engagemang, det stärker vårt gemensamma arbete framåt för Uppsala universitet!