Årsredovisningen för 2019 var huvudpunkten på dagordningen när konsistoriet sammanträdde idag. Det är tillfredställande läsning. Universitetet har en välskött ekonomi och verksamhet. Omsättningen har ökat med 285 miljoner, vi utbildar enligt plan och lyckas bra i konkurrens om forskningsanslag. Antalet nyintagna doktorander ökar nu efter några års nedgång och myndighetskapitalet omsätts stadigt till verksamhet. Men att vara nöjd innebär inte att vi kan slå oss till ro, blickar vi framåt ser vi att det finns vissa ödesfrågor som brådskar för att fortsätta ligga på topp. I vårt budgetunderlag till regeringen, som även det diskuterades på dagens sammanträde, lyfter vi återigen fram några av de viktigaste frågorna för framtiden. Läs dagens pressmeddelande och vårt tidigare inspel.

Ordförande Gudmund Hernes förbereder eftermiddagspasset

Vi fick också en gedigen presentation av vår kommande EUN-ansökan för projektet ENLIGHT. Programmet kallas Europauniversitet på svenska och har som mål att samla en ”ny generation kreativa människor som kan samarbeta över språk-, lands, och ämnesgränser för att ta itu med de stora samhällsutmaningarna och kompetensbrister som råder inom EU”. Lösningar på komplicerade samhällsutmaningar kräver internationellt samarbete för att se flera perspektiv och dra nytta av erfarenheter från olika länder. Vår ansökan handlar om att i samarbete med kommunen och flera partneruniversitet i Europa skapa något helt nytt kring temat hållbara städer. Ett spännande projekt som, om ansökan beviljas, kommer att utveckla vår internationella samverkansförmåga.