2019 går mot sitt slut – ännu ett händelserikt år i världen och vid Uppsala universitet. Januariavtalet gav oss en regering och har sedan präglat politiken i Sverige. Klimatfrågan, Brexit och en ökad politisk oro på flera håll i världen har dominerat nyhetsflödet. För första gången uppmanade vi studenter på utbyte att åka hem, baserat på rapporterna om situationen i Hong Kong.

Bakom rubrikerna görs det samtidigt framsteg runt om i världen, ofta med vetenskapen som bas. Vid Uppsala universitet skapas dagligen ny kunskap som bidrar till att världen blir bättre.

Det händer mycket vid vårt stora universitet under ett år. Forskningen fortsätter att ligga i framkant. Vi har lyckats väl i konkurrensen om forskningsmedel. Som vanligt var vi framgångsrika när Vetenskapsrådet delade ut projektbidrag – särskilt inom teknik och naturvetenskap samt humaniora och samhällsvetenskap fick Uppsala en hög andel av medlen. Vi lyckades också bra i Cancerfondens utlysning. Nyligen kom beslut om tre nya Wallenberg Academy Fellows. Internationellt har vi under året fått flera stora EU-anslag. Särskilt glädjande är att Europas forskning och utveckling av framtidens batterier leds från Uppsala universitet i initiativet Battery 2030+.

Battery2030 på besök i Uppsala

På hemmaplan ser vi fler mångvetenskapliga miljöer utvecklas, bland annat inom hållbarhetsforskning, antibiotikaresistens, artificiell intelligens, digital humaniora och kvinnors psykiska hälsa. Circus är en plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning. Möjligheterna till gränsöverskridande initiativ är i det närmaste oändliga inom vårt breda universitet. Vid Campus Gotland drar vi igång en mångvetenskaplig forskarskola.


Internationaliseringen av utbildningen fortsätter och studenterna från andra länder blir allt fler. Vi hade den största ökningen av antalet sökande avgiftsstudenter av alla svenska lärosäten – hela 50 procent. Flera nya internationella masterprogram startar nästa höst så expansionen lär fortsätta. Uppsala universitet fick utmärkelsen Årets aktör inom Erasmus+ för systematiskt och framgångsrikt arbete med internationella utbyten. Extra uppmärksammat, från flera håll, blev klimatstipendierna som gav utbytesstudenter möjlighet att resa klimatvänligt.

Utsedda till Årets Erasmus+aktör

Utökad kårsamverkan

Studentkårerna och nationerna är viktiga för Uppsala universitet. Vi är glada att kårerna har formaliserat ett nära samarbete med varandra – det kommer att stärka studentinflytandet ytterligare! Vi stödjer studenternas arbete med att uppmärksamma urholkningen av resurserna till högre utbildning. Vi är också glada att samarbetet mellan kårer och nationer utvecklas väl efter den gemensamma utredning som presenterades i våras.

Arbetet vid nya Ångström har fortsatt och nästa år är det dags för invigning av den första delen, en ny flygel. Projektet Utvecklingsplan 2050 är i detta sammanhang viktigt för vår fortsatta utveckling i staden. Den rapport som tagits fram kommer nu att diskuteras inom universitetet och fånga upp tankar från er alla. Remissrundan ska vara klar i mars, innan färdplanen mot framtiden förhoppningsvis kan fastställas. Investeringarna i våra campusmiljöer fortsätter. Knappt hann vi återinviga Carolina Rediviva, i delvis ny skepnad, innan Gustavianum stängde för en välbehövlig renovering.

entré Carolina Rediviva
Carolina Redivivas entré efter renoveringen. Foto: Magnus Hjalmarsson

Arbetet i universitetsledningen handlar om att skapa förutsättningar för vårt universitets fortsatta framgångar. Två stora projekt har just gått i mål. Efter en process som startade för tre år sedan har konsistoriet klubbat universitetets nya arbetsordning. Den lägger fast grunderna för hur Uppsala universitet ska styras – med kollegialt grundat ledarskap och aktivt studentinflytande – och tydliggör ansvar och roller inom universitetet. Vid samma konsistoriemöte antogs även Uppsala universitets nya Mål och strategier. Universitetets övergripande mål ligger sjävklart fast: att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. Nytt är att ett antal utvecklingsmål på medellång sikt formuleras, och att de strategiska prioriterade områden som tidigare beskrivits i separata program – för Campus Gotland, hållbar utveckling, internationalisering, kvalitet, lika villkor samt samverkan – nu är integrerade i mål och strategier. I arbetet med att revidera Mål och strategier fick vi värdefulla synpunkter av universitetets nyinrättade International Advisory Board (IAB) som besökte oss i två dagar i slutet av maj. IAB gav även goda råd om implementeringen av Kof17 och utbildningsförnyelse.

Ett annat viktigt arbete under året har varit att utforma Uppsala universitets förslag och synpunkter till regeringens kommande forskningsproposition. I det så kallade ”Inspelet” lyfter vi särskilt fram behovet av stärkt finansiering av den livsviktiga men allt mer kostsamma forskningsinfrastrukturen.

Vi har också startat ett arbete med att se över vår anställningsordning – det dokument som styr vilka anställningsformer som ska finnas inom universitetet och hur rekrytering och karriärvägar ska utformas. Nu tar vi chansen att flytta fram positionerna när det gäller att attrahera de bästa forskarna och lärarna.

Samtidigt som förväntningarna på världens ledare att samlas kring klimatfrågorna ökar, jobbar vi som universitet med att reducera våra egna klimatavtryck. Universitetets miljöplan är under omarbetning för att säkerställa att våra miljöambitioner ligger i framkant. Det stora engagemanget från medarbetare och studenter är välkommet! Som vanligt vill vi ändå påminna om att det viktigaste bidraget till en hållbar värld gör universitetet genom forskningen om klimatledarskap, energiteknik, batterilagring, demokrati, integration, antibiotikaresistens och inom många andra områden. Lika viktiga är de många unga människor som varje år tar examen och lämnar universitetet för att bidra till samhällets utveckling med sin kompetens.

Universitetet kan blicka tillbaka på ännu ett framgångsrikt år samtidigt som vi blickar vi framåt mot ett spännande 2020. Vi ser fram emot forskningspropositionen i slutet av året, som vi hoppas ska ge oss ännu bättre förutsättningar att långsiktigt utvecklas och bidra till en bättre värld.

Stort tack till alla er medarbetare, studenter, vänner och samverkanspartners som tillsammans bidrar till universitetets framgångar! Vi önskar er nu en skön ledighet över jul- och nyårshelgerna.

Eva Åkesson, Anders Malmberg, Caroline Sjöberg