Nu börjar universitetet komma igång efter sommarens ledigheter. Snart drar det nya läsåret igång på allvar och det dröjer inte länge förrän vi får välkomna studenterna tillbaka till universitet och hälsa alla de nya välkomna.

Vi inledde höstterminens arbete i ledningsrådet med ett internat med överläggningar lunch till lunch.

Uppstart för ett nytt läsår med det utökade ledningsrådet.

Internaten har till syfte att få en gemensam bild av de frågor som kommer att behandlas under det närmaste året och dessutom lära känna varandra lite bättre.

Den här gången inledde vi med ett pass tillsammans med Petra Brask om hur vi kan effektivisera och förbättra våra möten. Kortare möten med tydligare syfte blir mer meningsfulla. Vi lägger för lite tid på förberedelser och efterarbete. Vi fick flera matnyttiga tips som säkert kommer att återspeglas på många håll i organisationen.

Under ledningsrådsinternaten presenterar alla deltagare det som är på gång och vad som gjorts inom respektive verksamhet. Jag och prorektor inledde med att berätta om det vi hittills gjort under mandatperioden och det som är aktuellt på den nationella och internationella arenan. Vad som händer med de stora utredningarna som presenterades under våren (Styr- och resursutredningen och internationaliseringsutredningen) det vet vi inte ännu. Vi vet däremot att vi ska göra ett inspel till forskningspropositionen i oktober, så det arbetet brådskar. Vårt eget arbete med nya mål och strategier och en ny arbetsordning fortsätter. Förberedelser för UKÄ:s utvärdering av vårt kvalitetsarbete pågår och en biblioteksutredning har initierats, bara för att nämna några saker på gång.  

Stödverksamheten utvecklas i takt med universitetet. Tf universitetsdirektör Per Abrahamsson presenterade tillsammans med de tre kanslicheferna, Johan Lundborg, Tony Hansson och Måns Östring vad som är aktuellt inom stödverksamheten. Det är två år sedan universitetsförvaltningen samlades i Segerstedthuset. Samarbetet mellan avdelningar har utvecklats, nya avdelningar har kommit till. Nu senast inrättades avdelningen för internationalisering den 1 juli. Arbetet med universitetsgemensam IT kommer att vara i fortsatt fokus under det närmaste året.

Kay Svensson gjorde därefter en fördjupad genomgång av det som är aktuellt inom internationaliseringsområdet. Vi fick en orientering om de internationella nätverk som universitetet deltar i – något som ledningsrådet efterfrågat. The Guild som är ett relativt nytt nätverk gjorde i somras ett forskningspolitiskt inspel till EU-kommissionen inför det nya ramprogrammet. Vi diskuterade också hur vi kan gå med en ny ansökan till  European University Network (EUN). Mycket är påbörjat och ännu mer är på gång.

Första dagen överläggningar avslutades med ett reguljärt ledningsråd och en diskussion om den nya handlingsplanen för samverkan som varit på remiss inom universitetet under våren. Därefter kunde vi fortsätta de mer informella diskussionerna under middagen.

Under dag två fortsatte vi med vicerektorernas presentationer om vad som är på gång inom respektive vetenskapsområde. Det är imponerande vilken verksamhet som universitetet bedriver och vilket utvecklingsarbete som pågår inom utbildning och forskning. Presentationspasset avslutades med att studenterna berättade om hur samarbetet mellan kårerna har utvecklats sedan kårobligatoriets avveckling och vi gått från två studentkårer till sex. Fokus kommer vara att utveckla samarbetet ytterligare under hösten.

Dagen avslutades med en fördjupad diskussion om universitetets inspel inför den kommande forskningspolitiska propositionen. Daniel Gillberg och Katarina Wrede från planeringsavdelningen guidade oss igenom arbetet. Det är en fråga som kommer att vi kommer att fortsätta arbeta med under hela hösten och återkomma till i många sammanhang. Vi kommer bland annat att ha ett rektorsseminarium den 17 september. Vårt inspel ska vara departementet tillhanda den 31 oktober. Propositionen väntas komma under hösten 2020.

Efter det här dygnet kan vi känna oss uppdaterade och redo för en fullmatad höst. Vi kan konstatera att ledningsrådet inte kommer att vara sysslolöst under det närmaste året – tvärtom. Välkomna tillbaka!