Under Almedalsveckan är hållbar utveckling en stor fråga. En fjärdedel av veckans drygt 3700 seminarier var märkta med nyckelorden ”hållbarhet” eller ”klimat/miljö”. Vår Zennströmprofessor i klimatledarskap, Keri Facer, har medverkat i en rad seminarier om vilken roll vi som universitet och högskolor har i arbetet med hållbar utveckling. Ett av hennes budskap under veckan har varit att de klimatutmaningar vi står inför kräver samarbete. Både mellan akademiska discipliner som tidigare inte arbetat tillsammans men också mellan universiteten och andra aktörer. Vi arbetar redan tillsammans med många andra internationellt, nationellt och lokalt, men omfattningen och vikten av utmaningen vi står inför gör att vi också måste ge oss utanför de redan väl upptrampade stigarna.

 Klimatfrågan är akut och kräver både omdedelbara åtgärder och långsiktiga insatser. På lång sikt är det med vår utbildning och vår forskning som vi kan bidra, både till de omställningar som klimathotet kräver och till en hållbar utveckling mer generellt. Det gör vi med forskning om bättre batterier, solceller, arficiell fotosyntes, hållbar stadsutveckling och inom många andra ämnesområden. Vi genomför också riktade insatser på gränsöverskridande forskning och utbildning om hållbar utveckling. Läs mer om ett axplock av det pågående arbetet om hållbar utveckling på vår webb. http://www.uu.se/om-uu/hallbar-utveckling/

På kort sikt är det viktigt att universitetet också i sin egen verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet.

I det arbetet är vi sedan länge deltagare i Uppsala klimatprotokoll. I den nuvarande, fjärde protokollperioden 2018-2021 samarbetar 37 lokala aktörer för att nå målen om att Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. I samma anda har vi en särskild överenskommelse med Akademiska Hus runt våra lokaler. Andra åtaganden finns beskrivna i samverkansavtal med Uppsala kommun och Region Gotland, och i den nya färdplan som Länsstyrelsen i Uppsala tagit fram. I dagarna lanserades också ett Klimatramverk för högskolesektorn på initiativ från Chalmers och KTH. Det innehåller viktiga punkter som att bidra till klimatomställningen genom utbildning, forskning och samverkan och om att minska lärosätenas egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden. Uppsala universitetet välkomnar initiativet om samarbete och ställer sig bakom de ambitioner som ställs upp i Klimatramverket. Även om vi inte skrivit under detta ramverk ser vi det som en utgångspunkt för fortsatt samarbete inom sektorn, företrädesvis inom SUHF:s upparbetade kanaler.

För att bli tydligare med vad vi inom Uppsala universitet gör och ska göra för klimatet kommer vi efter sommaren att systematiskt sammanställa dessa relaterade och delvis överlappande initiativ och åtaganden – klimatprotokollet i kommunen, färdplanen i länet, ramverket inom högskolesektorn och överenskommelsen med Akademiska Hus till en konkret aktivitetsplan för klimatarbetet inom Uppsala universitet. Vid samma tid får vi också resultaten av en förstudie om möjligheten att inrätta ett sk Green Office vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet har en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling. Utbildning och forskning omsätts genom samverkan i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Vårt viktigaste bidrag till en bättre värld kommer alltid att bero på vår förmåga att långsiktigt bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans.