Så här års är det skolavslutningar, examenshögtider och nu även terminens sista möte i konsistoriet – universitets styrelse. Som vanligt inledde jag mötet med rektors rapport.  

Vid dagens möte fick vi besök av Riksrevisionen som har granskat universitetets verksamhetsberättelse för 2018. Den var helt utan anmärkning. Under flera år har Margareta Edman Bojeus granskat vår verksamhet. Nu går hon i pension, vi framförde vårt tack Margareta för alla konstruktiva diskussioner genom åren. Ny ansvarig revisor blir Jenny Hedman som presenterade revisionsplanen för 2019. Under nästa år kommer bland annat IT-miljön, Holding, avgiftsfinansiering, investeringar och oegentligheter att granskas särskilt. Universitets internrevision presenterade två rapporter – en om hur intern styrning och kontroll fungerar och en om bisysslor. Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt och det gäller båda områdena som har granskats. När det gäller rapportering och hantering av bisysslor så behöver vi göra det tydligare och enklare, ett arbete som redan har påbörjats av HR-avdelningen och juridiska avdelningen.

På junimötet fattas ett av årets viktigaste beslut – beslutet om verksamhetsplanen för de närmaste tre åren. Eftersom regeringens resursfördelningsbeslut är ettårigt kan resursfördelningen bara omfatta år 2020 men verksamhetsplanen ger tydliga planeringsförutsättningar även för åren 2021-2022. Beredningen har varit omfattande. Vi har haft områdesvisa dialoger och diskuterat verksamhetsplanen gemensamt i ledningsrådet under åtskilliga tillfällen under våren . Planen utgår från universitetets mål och strategier och ambitionen är att stärka vår position som ett världsledande forskningsuniversitet. De strategiska prioriteringarna känner ni igen och det är en fortsatt satsning på kvalitet, internationalisering, infrastruktur, kompetens och karriär, hållbarhet samt strategisk förnyelse. Basanslaget för forskning ökar något. Vi gör fortsatta satsningar på meriteringsanställningar för yngre forskare och gästprofessorer. En satsning för att ge fler forskare möjlighet att vistas vid ett utländskt universitet kommer också att göras. En allt större utgiftspost utgörs av medfinansiering av forskningsinfrastruktur. Universitetsgemensamma satsningar görs på artificiell intelligens och utbildningsvetenskaplig forskning och ämnesdidaktik.

Inom utbildningsområdet fortsätter utbyggnaden av utbildningar inom vård och skola men med något lägre takt på grund av ändrade uppdrag från regeringen. En omfördelning av befintliga platser mellan vetenskapsområdena möjliggör en satsning på utbildningar bland annat för blivande socionomer och ett nytt civilingenjörsprogram i industriell ekonomi. Utbyggnad av utbildningarna på Campus Gotland fortsätter och målet om 1500 helårsstudenter ligger fast. Antalet internationella studenter ökar och universitetet fortsätter satsningen på utbildning i svenska och på språkverkstaden. Studentkårerna tillförs ytterligare medel för att förstärka studiebevakningen för de internationella studenterna. Studenthälsan får också en förstärkning för att möta behovet för stöd för de internationella studenterna. En ny finansieringsmodell för biblioteket tillämpas från 2020 och framåt. Verksamhetsplanens 55 sidor innehåller så mycket mer och den kommer att publiceras i sin helhet både på universitetets webb och i medarbetarportalen. Ramarna är satta – nu ska de omvandlas till utbildning och forskning av vetenskapsområden, fakulteter och på våra institutioner.

Mötet fortsatte med en diskussion och beslut om svar på remissen av styr- och resursutredningen (STRUTEN). Universitetets remissvar kommer vi publicera här i bloggen om någon vecka. Det ska lämnas till regeringen senast den 24 juni.

Konsistoriet fattade beslut om att inleda processen med rekrytering av rektor och prorektor för perioden 2021-2026. Jag har aviserat att jag inte står till förfogande för ytterligare en period. Det är viktigt att det blir en bra process som följer den nyligen reviderade arbetsordningen som tydligare reglerar hur det här ska gå till vid Uppsala universitet.

Rektor har haft konsistoriets uppdrag att revidera mål och strategier, och det har varit ett omfattande arbete som letts av prorektor som projektledare. Nu ska förslaget ut på remiss internt. och förhoppningsvis kan konsistoriet fatta beslut i december.

Vid konsistoriets möten presenteras universitets forskning. Denna gång var det Solveig Jülich, professor i idé- i lärdomshistoria presenterade sin forskning inom medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Jag ser fram emot den film som släpps om projektet i höst.

Studentinflytande på alla nivåer är centralt vid Uppsala universitet. Vid mötet fick vi tacka av några av studentrepresentanterna i konsistoriet. Tack Mathias, Fredrik och Therese för ert stora engagemang. Ni har bidragit med viktiga perspektiv.

Vi avslutade med en lunch på Carolina Rediviva. Konsistoriet fick då möjlighet att se på vårt fina universitetsbibliotek efter renoveringen.