Mellan 2014 och 2018 deltog mer än två miljoner studenter och anställda inom den högre utbildningen i utbyten för studier, vidareutbildning eller undervisning utomlands genom Erasmusprogrammet. En oberoende studie har genomförts som utvärderar vilken inverkan programmet har haft på enskilda studenter och anställda. I studien analyserades nästan 77 000 svar från bland annat 47 000 Erasmusstudenter, 12 000 Erasmusstudenter som tagit sin examen och cirka 10 000 universitetsanställda med Erasmuserfarenhet. Jag lyfter ofta hur de olika Erasmusprogrammen är i grund och botten fredsprojekt som hjälper till att hålla mänskligheten samman.

Det viktigaste som lyfts fram som resultat i rapporten är:

  • Erasmus+ hjälper studenterna att snabbare hitta rätt karriär och få jobb
    Över 70 procent av de tidigare Erasmusstudenterna säger att de bättre förstod vad de ville jobba med i framtiden när de kom hem från sin utlandsvistelse. Utlandserfarenheten hjälpte dem också att byta studieinriktning så att de kunde nå sina ambitioner. Enligt studien om genomslaget inom den högre utbildningen hade 80 procent hittat ett jobb tre månader efter sin examen och 72 procent säger att deras utlandserfarenhet var ett av skälen till att de fick sitt första jobb. Nio av tio f.d. Erasmusstudenter säger att de använder sina kunskaper och erfarenheter från utlandet dagligen i jobbet. Erasmusprogrammet försöker komma till rätta med kompetensglapp genom sin inriktning på den mjuka och tvärvetenskapliga kompetens som företagen efterfrågar.
  • Erasmus+ främjar en känsla av europeisk tillhörighet
    Över 90 procent av Erasmusstudenterna säger sig också ha blivit bättre på att samarbeta med människor från olika kulturer. De känner också att de har en starkare europeisk identitet. Den största förändringen sågs hos studenter som var mindre positiva till EU före utbytet och studenter som vistades i länder som kulturellt skilde sig mest från deras hemländer. Bland alla Erasmusstudenter identifierar sig de från Östeuropa mest med EU.

Här är pressmeddelandet från EU-kommissionen.

Så här i EU-parlamentvalstider talar många politiker om att de är emot populism och polarisering, men ingen har några konkreta förslag på hur det ska stoppas. Erasmusprogrammets möjligheter till mobilitet och evidensbaserad utbildning, eller om man så vill, kompetensförsörjning, är ett konkret exempel på detta. Den nyligen publicerade rapporten om Erasmus+ är ett belägg för detta. Detta bör de politiker som aspirerar på en plats i parlamentet ta till sig då det är de som ska besluta om budgeten för nästa programperiod för både Erasmus och Horisont Europa.

I veckan som gick fick Uppsala universitet två glädjande besked kopplade till Erasmusprogrammet. För samarbeten och utbyten inom Europa beviljades universitetet det rekordhöga beloppet 2 928 590 euro för sammanlagt 1294 mobiliteter (jmfr LU 728 mobiliteter och GU 602 mobiliteter) under perioden 2019-2021. Detta möjliggör för Uppsala universitets studenter, personal och doktorander att genomföra utbyten och skapa hållbara samarbeten på europeisk nivå vilket bidrar till strategisk och långsiktig utveckling av den högre utbildningen i Europa. Inom en tvåårsperiod har antalet utresande Erasmuspraktikanter och utresande personal inom Erasmusprogrammet inom EU/Europa nära nog fördubblats. Den stora tilldelningen av nya stipendiemedel möjliggör fortsatta satsningar på Erasmuspraktik, personalmobilitet och doktorandmobilitet.

För samarbeten och utbyten utanför Europa är Uppsala universitet för tredje året i rad bäst i Sverige. I år har vi blivit beviljade det rekordhöga beloppet 1 091 415 euro för sammanlagt 228 mobiliteter! Det här betyder att studenter, lärare samt administrativ och teknisk personal från 20 lärosäten utanför EU kan komma till UU. Det betyder också att studenter, lärare och personal från UU kan åka på utbyten med stipendiemedel utanför EU.

Håll utkik på Medarbetarportalen om du är intresserad av att söka ett stipendium för att delta i utbyte inom eller utanför EU/Europa:

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/kompetensutveckling
/utomlands/inom-eueuropa

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/kompetensutveckling
/utomlands/utanfor-eueuropa

För studenter finns informationen här:

http://www.uu.se/student/utlandsstudier/erasmus
/erasmusstudier/