Jag är just hemkommen från internat med konsistoriet. En gång per termin har vi ett lite längre möte. Då får vi tid för strategiska diskussioner, presentation av pågående arbete, uppföljning och fördjupning. Något som inte alltid får plats vid de ordinarie mötena. Denna gång träffades vi i ett soligt Sigtuna. Den centrala frågan är som alltid: Hur ska vi utveckla universitetets utbildning och forskning? Hur stärker vi  Uppsala universitets ställning i samhället och ökar vår strategiska förnyelseförmåga på alla nivåer? Hur arbetar vi med frågor som akademisk frihet, autonomi, rådighet, integritet, kollegialitet, ledarskap och studentinflytande?

Vi i ledningen har under de senaste åren haft tydliga strategiska prioriteringar som vi arbetat med på olika sätt inom universitetet. Det har varit kvalitet och kvalitetssystem, kompetens, karriär och medarbetarskap, internationalisering och infrastruktur. Under senare år har vi också kompletterat med hållbar utveckling som ytterligare en strategisk prioritering. Flera av områdena har haft egna program som vi nu ska arbeta in i vårt nya dokument för mål och strategier. Vi fick under de här dagarna uppföljning av flera av programmen.

Kvalitet och kvalitetsutveckling är en integrerad del av utbildning och forskning vid Uppsala universitet och en strategisk prioritering. Konsistoriet antog i april 2008 ett program för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet.  Utvärderingschef Åsa Kettis har lett uppföljningen av programmet där kvalitetsrådet har medverkat. Onsdagens möte inleddes med att Åsa berättade om hur vårt system med utbildningsutvärderingar bedrivs och vi fick också en inblick i hur de olika vetenskapsområdena arbetar genom föredragningar. Åsa kunde också ge en uppdatering om hur resultaten av forskningsutvärderingen KoF17 tas om hand.

Konsistoriet fick också en statusrapport från arbetet inom Utvecklingsplan 2050. Det är ett treårigt projekt om universitetets fysiska utveckling och gestaltning som nu kommit halvvägs. I projektet behandlas en rad frågor: Hur ska lärmiljöer utformas? Vilka behov finns för forskningsinfrastrukturer? Hur ska vi få trygga miljöer? Hur ska vi förflytta oss inom universitetet? Hur arbetar vi med hållbarhet? Var och hur kan universitet expandera och växa? Det har genomförts en rad workshoppar och öppna seminarier. Förslag till konkreta mål och planer börjar ta form. Det ska bli spännande att se fortsättningen.

Vi fick också tillfälle att diskutera det senaste förslaget till mål och strategier. Prorektor Anders Malmberg presenterade arbetet så här långt. Tre av ledamöterna, Ulla Achrén, Roland Roberts och Carl Anderson Kronlid, fick tillfälle att ge sina första reflektioner innan vi öppnade diskussionen. Synpunkterna var många och konstruktiva. Anders och arbetsgruppen fick ett matnyttigt inspel i det fortsatta arbetet. Dokumentet kommer sedan tillbaka till konsistoriet i juni innan det skickas på intern remiss och förhoppningsvis tillbaka igen för beslut i december. Fortsättning följer.

Konsistoriet är tillika ledamöter i Konsistoriet Stiftelseförvaltningen – Uppsala Akademiförvaltning. Stiftelseförvaltningen hanterar idag 604 stiftelser. Avkastningen av dessa går till forskning, stipendier, universitetsbiblioteket, akademiska högtider och mycket annat. Stiftelserna möjliggör att vi kan hålla de linneanska trädgårdar öppna och våra samlingar tillgängliga för forskare, studenter och allmänhet. De är dessutom en förutsättning för att vi ska kunna ge bostadsgaranti till våra internationella studenter. Akademiräntmästare och VD Kent Berg fanns på plats tillsammans med styrelsen för akademiförvaltningen för att presentera sig och verksamheten.

På torsdagen hade vi vårt ordinarie möte. Det inleddes som vanligt med rektors rapport om vad som hänt sedan förra sammanträdet.

På agendan fanns sedan internrevisionens årsrapport och en rapport om resurshantering inom utbildningen. Vi hade också en första diskussion om verksamhetsplanen 2020 under ledning av planeringsdirektör Daniel Gillberg. Det är ett beslut som konsistoriet ska fatta i juni. Därefter hade vi en diskussion om vårt förslag till remissvar på Styr- och resursutredningen (STRUTEN). Många bra synpunkter kom in. Nu ska förslaget gå på intern remiss så att fakulteter och områden får lämna sina synpunkter så att konsistoriet kan lämna in sitt svar i slutet av juni. Så diskussionen kommer att fortsätta.

Det finns en arbetsgrupp under ledning av konsistoriets ordförande som arbetar med att revidera universitetets arbetsordning. Det är ett stort och omfattande arbete. Nu kommer den andra delremissen att skickas ut så att områden, fakulteter, institutioner får tillfälle att tycka till. Efter att synpunkterna har sammanställts hoppas konsistoriet att kunna fatta beslut om en ny arbetsordning under hösten.

Vi fick sedan en presentation av uppföljningen av programmet för hållbar utveckling av Tom Pettersson från planeringsavdelningen och dessutom en presentation av uppföljningen av programmet för internationalisering av Ellen Sjöholm, också från planeringsavdelningen. Båda är strategiskt prioriterade områden som spelar roll för universitetets framtida utveckling. Rådet för hållbar utveckling respektive internationaliseringsrådet hade ansvarat för uppföljningarna. Konsistoriet kunde konstatera att inom båda områdena har universitetet flyttat fram positionerna rejält.

Mötet avslutades med att konsistoriet fattade beslut om att anställa Caroline Sjöberg som ny universitetsdirektör. Hon tillträder den första oktober. Varmt välkommen Caroline!

Vi hade många, stora och principiella frågor uppe för diskussion på det här mötet som förberedelser för beslut som kommer att fattas senare under året. Det är uppfriskande med diskussion, att bryta olika åsikter mot varandra, precis som vi gjort de här dagarna. På det sättet tror jag att besluten blir bättre för hela universitetet.