Högskolelagen slår fast att alla universitet och högskolor i sin verksamhet ska ”…främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

Uppsala universitetets viktigaste bidrag till hållbar utveckling sker genom våra studenter och våra forskare. Genom utbildningssatsningar som till exempel Nordiskt masterprogram i miljörätt, Globala utmaningar och hållbara framtider och Master i Sustainable and Innovative Resource Management ges våra studenter kunskap och verktyg för att hantera hållbarhetsfrågor på vetenskaplig grund.

All vår framstående forskning inom bland annat batteri och solcellsforskning, geovetenskaper, antibiotikaresistens, miljörätt, freds- och konfliktforskning ger oss unika möjligheter att bidra till nya lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Vi driver bland annat spännande forskningsprojekt kring miljö och konflikter, hållbar IT, vattenrening, hållbar- och förnybar energiomvandling, naturkatastrofer och klimatförändringar (extremväder i kustzon), läkemedelsrester i dricksvatten och global hälsa – för att nämna några.

Östergarnsholms mätstation. Foto: Stefan Osterwalder

Inom UUSI, Uppsala University Sustainability Initiatives utvecklas mång- och tvärvetenskapliga forskningsinitiativ med fokus på en hållbar utveckling. Det första initiativet med namnet Klimatledarskap i samhälle och universitet, är under uppbyggnad. Centrum för naturkatastroflära är ett spännande samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan och Karlstads universitet, som ska bidra till en förbättrad förmåga att förebygga och hantera risker i samhället, nationellt och internationellt. Vid universitetet finns också vår klimatprofessur som möjliggjorts genom en generös donation av alumnen Niklas Zennström. Keri Facer som är den tredje professorn tillträder gästprofessuren i dagarna.

Det händer mycket även på andra områden. På Gotland har ett lärandelabb inrättats, som syftar till att bygga ny kunskap om hållbar utveckling och de ofta komplexa och ibland konfliktfyllda frågorna.

På Campus Gotland drivs också de tvärvetenskapliga forskningsprojekten om hållbara besökhållbar förvaltning av kulturarv  och om energiteknik. I Uppsala har vi sedan många år tillbaka Cemus vars huvudsyfte är att genom studentdriven undervisning bidra till en rättvis och hållbar värld.

Samarbetet med kommunen kring hållbart samhällsbyggande är starkt. Tillsammans med kommuner och län driver klimatledarskapsnoden (CCL) ett projekt kring koldioxidbudgetar. Universitetet har beslutat anta en stor del av utmaningarna definierade inom Uppsala klimatprotokoll. Utmaningarna spänner över flera områden. Syftet är att universitetets direkta klimatpåverkan ska minska radikalt till 2030.

Och vi ska leva som vi lär: Våra lokaler förvaltas till största delen av Akademiska hus. Tillsammans med dem och andra fastighetsägare pågår ett omställningsarbete som omfattar allt från belysning till uppvärmning.

Universitetet har säkerställt att de stiftelser och förvaltningsorganisationer vi har inflytande över gör ansvarsfulla investeringar ur både etiskt och miljömässigt perspektiv.

I vardagen arbetar vi med att ändra strukturer för våra möten. Nu kommer universitetet att börja använda verktyget zoom. Förhoppningsvis blir det då ännu enklare att ha möten via länk. Vi behöver inte alltid träffas i både tid och rum, det kan räcka med tid. Den nya tekniken ger oss möjligheter som inte bara saknar utsläpp, de ger oss också ökad livskvalitet. Vad vi äter och hur maten produceras spelar också roll både för vår hälsa och klimatet. Det är idag en självklarhet att alla restauranger som verkar i våra lokaler erbjuder vegetarisk mat. Vid nya upphandlingar ställer vi alltid krav på hållbarhet.

Jag vet att många vill göra mer och vi vill ta vara på alla våra studenters, forskares och anställdas goda initiativ. Professor Anna Rutgersson har en viktig uppgift som rektorsråd för hållbarhetsfrågor och miljöchef Karolina Kjellberg har en annan. De kan hjälpa universitetet att lyfta fram lösningar för en hållbar utveckling och förslag som minskar vår påverkan både på miljön och på klimatet. Ett led i arbetet är de nya miljömål vi precis antagit som kommer att gälla de närmaste tre åren. Temat för dessa är att det ska vara lätt att göra rätt, både för miljön och klimatet.

En insats som jag gärna lyfter fram är Ta tåget-initiativet från Internationella kansliet, där EU-finansierade stipendier finns att söka för Uppsalastudenter som väljer att ta tåget till sin utbytesstudier. En annan insats är det återbruksprojekt byggnadsavdelningen driver sedan flytten till Segerstedthuset. Många små steg kan göra stor skillnad.

Uppsala universitets roll är viktig och tydlig – vi ska fortsätta bidra med kunskap så att samhällets omställning kan ske på vetenskaplig grund. Så uppfyller vi vårt mål att bidra till en bättre värld. Låt oss alla göra det – tillsammans.