I slutet av förra veckan hade vi dekanmöte i humanistiska teatern. Vid ett tillfälle per termin samlas dekaner, prodekaner, vicerektorer, ställföreträdande vicerektorer, rektorsråd, chefer från förvaltningen, universitetsdirektör, rektor och prorektor för gemensamma diskussioner. Vi är ett femtiotal personer totalt. På våren har vi en heldag och på höstarna åker vi iväg på internat lunch till lunch.

Prorektor Anders Malmberg presenterar i Humanistiska teatern.

Vid dessa tillfällen tar vi upp aktuella frågor. Torsdagens möte inledde jag med att presentera vad som är på gång inom universitetet. Under ledning av prorektor Anders Malmberg fortsatte vi sedan en diskussion om akademiskt ledarskap. Vad betyder det att vara kollegialt vald? Finns det utrymme för strategiskt utvecklingsarbete? Vad betyder det att leda i eller utanför linjen? Hur styr man i en kollegial organisation?  Fyra personer med ledningsuppdrag hade fått i uppgift att berätta om sina uppdrag, sitt ledarskap och reflektera över styrkor och utmaningar. Det var Mats Edenius som är dekan för den samhällsvetenskapliga fakulteten, Eva Tiensuu Janson som är prodekan för forskning inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Peter Lindblad, prodekan för samverkan inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap, samt rektorsrådet för lika villkor Cecilia Wejryd. Alla delade generöst med sig av sina erfarenheter. Diskussionen som följde kommer att fortsätta. Kanske kan bli det ett tema till höstens internat.

Universitetsdirektör Katarina Bjelke gjorde sedan en genomgång om hur stödverksamheten förändrats under de senaste åren. Den kraftfulla utvecklingen av utbildning och forskning har ställt nya och ökade krav också på universitetsförvaltningen. Även omvärlden och förändringar i samhället påverkar, det gäller t ex säkerhet, digitalisering och internationalisering. Det pågår en stor mängd förändringsprojekt inom förvaltningen just nu.

Förmiddagen fortsatte med att planeringsdirektör Daniel Gillberg gjorde en grundlig genomgång av den statliga Styr- och resursutredningen (Struten). Konsistoriet ska lämna universitetets svar senast den 24 juni. Vår interna process är igång och fortsätter med ett seminarium den 18 mars i universitetshuset dit alla intresserade är välkomna. För mer information se kalendariet på uu.se.

För att hitta lösningar på samhällets stora utmaningar och frågor krävs kunskap och kompetens från olika ämnesområden. Uppsala universitet är ett brett universitet med allt från språk till teknik.  Hur kan vi dra nytta av vår stora bredd? Vilka hinder finns för samarbete över ämnes-, fakultets- och områdesgränser? Det var några av de frågeställningar som inledde eftermiddagens diskussion. Vi fick presentationer av tre av våra forskningscentra. Claes Fredrik Helgesson presenterade CIRCUS (Centre for Integrated Research on Culture and Society), Eva Garmendia berättade om Uppsala Antibiotic Center (UAC) och Thomas Schön berättade om det mångvetenskapliga centrum för AI (artificiell intelligens) som han är i färd med att bygga upp. Utgångspunkter, strukturer och organisationer skiljer sig åt och de har kommit olika långt i sin uppbyggnad. UAC har varit igång i flera år, CIRCUS har just börjat medan AI-centret ännu inte har tagit form. Det fanns också flera likheter. Åsa Kettis presenterade några av de utbildningar som arbetar över ämnesgränserna. Vi kunde i den efterföljande debatten konstatera att det finns mer att göra för att underlätta det interna samarbetet både inom utbildning och forskning.

Ämnet för sista passet för dagen var nya mål och strategier. Inspel har kommit från många olika håll inom universitetet, fakultetsnämnder och råd. Dekanmötet hade fått den senaste versionen i förväg för läsning. Diskussionen handlade om konkretiseringsgrad, rankning, målgrupp och längd på dokumentet. Det rådde dock enighet om att förslaget var på rätt väg. Dekanmötets synpunkter kommer att tas om hand av prorektor Anders Malmberg som leder arbetet med revisionen.  Förslaget kommer att gå ut på intern remiss senare under året.

Sammanfattningsvis blev det en bra dag. Humanistiska teatern är en utmärkt plats även för interna möten. Vi ser fram emot att fortsätta diskutera flera av frågorna, kanske också på nästa dekanmöte. På tisdag kommer ledningsrådet att besöka Århus universitet i Danmark. Det ska bli intressant att se hur de arbetar med mål och strategier, samarbete över ämnesgränserna, strategisk utvecklingsarbete och akademiskt ledarskap.