Helgerna är överståndna och verksamheten är åter i full gång. Detta är den stora tentaveckan för många studenter. På fredag välkomnar vi samtidigt nya studenter med traditionell recentiormottagning inför den termin som formellt startar på måndag. Världen runt oss präglas av osäkerhet. Får vi en ny regering imorgon, och vilken forsknings- och utbildningspolitik kommer den att driva? Hur går det till sist med Brexit och vad får det för konsekvenser?

Sigtunafjärden visade sig från sin vackraste sida när Ledningsrådet hade internat tisdag-onsdag för att planera arbetet under det kommande året. Vicerektorerna presenterade vad som är på gång inom vetenskapsområdena. Studenterna berättade om sina prioriterade frågor, och vi gjorde en genomgång om vad som är på gång på de nationella och internationella arenorna och vad vi arbetar med universitetsgemensamt.

Vi diskuterade vilka frågor som är allra viktigast att arbeta med om vi ska skapa förutsättningar för universitetets utveckling på lång sikt. Här kommer autonomi-, integritets- och rådighetsfrågorna högt på listan, tillsammans med frågan om hur vi skapa ett starkt förtroende för universitetet i samhället. I samma härad ligger frågan om vår egen förnyelseförmåga. För att tjäna det samhälle vi är en del av måste vi, i kontakt med omvärlden, vara beredda att ständigt ompröva och förnya både utbildning och forskning. Det stora samhällsutmaningarna har att göra med hållbarhet i vid mening, men även försvaret för det öppna samhället, demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter har kommit att bli ett mer angeläget mål för universiteten i dagens värld.

Vi hade ett pass om den pågående revideringen av Mål och strategier. En lång rad inspel har kommit in från nämnder, strategiska råd, studentkårerna samt doktorandnämnd, och projektgruppen har inlett arbetet med att stöpa samman dessa i ett dokument som kommer att färdigställas under våren. I den fortsatta processen kommer preliminära versioner att diskuteras på dekan- och prefektmöten, men också med grupper av medarbetare och studenter, externa samverkanspartners och internationella rådgivare.

Vi diskuterade Open Access, och mer specifikt den sk Plan S. Ett antal europeiska forskningsfinansiärer, inklusive EU, arbetar för att tvinga fram en omställning affärsmodellerna när det gäller akademiska tidskrifter, från ett prenumerationsbaserat system till ett system där artikelförfattare betalar en publiceringsavgift varefter artiklar görs fritt tillgängliga för alla. Plan S innebär att forskare som erhåller stöd från anslutna finansiärer, med start 2020, måste publicera i tidskrifter som erbjuder – eller avser erbjuda – Open Access enligt denna modell, vilket långt ifrån alla ledande tidskrifter gör idag. I Sverige har Forte, Formas och Riksbankens jubileumsfond anslutit sig till koalitionen bakom initiativet (som kallas cOAlition S), medan Vetenskapsrådet valt att tills vidare stå utanför. Vi delar Vetenskapsrådets avvaktande hållning i denna fråga. Målet må vara gott, men tidsplanen är för radikal och konsekvenserna för dåligt utredda. Det finns en uppenbar risk att forskarna på kort sikt hamnar i kläm.

Vi använde en del av internatet till egen kompetensutveckling på temat tid och tidsanvändning. Vad använder vi arbetstiden till? Hur får vi den att räcka till, och hur kan vi arbeta mer effektivt? De flesta av oss har tillgång till kraftfulla digitala verktyg i våra datorer som vi bara utnyttjar en bråkdel av, eftersom vi inte tar oss tid att lära oss ordentligt. Vi lärde oss hur vi undviker att styras av mailens inkorg genom att arbeta strukturerat med kalendrar, e-post och uppgiftslistor. Vi berörde också hur vi med god e-postkultur sparar tid år varandra: ett ärende per mail, tydligt angivet ärende i ämnesraden, korta meddelanden, inga ironier, cc:a bara dem som verkligen behöver ha informationen, och undvik ”svara alla” i största möjliga grad. Och komplicerade frågor, diskussioner och inte minst konflikter bör över huvud taget inte skötas mailvägen. Slå hellre en signal eller ordna ett snabbt möte. Det var för flera av oss deltagare ett lärorikt och närmast omvälvande arbetspass.

Välkomna till ett gott nytt 2019, önskar er numera tidsmedvetna och effektiva ledning!