Från konsistoriet

Varje hösttermin samlas konsistoriet för ett internat. Syftet är att vi ska få tillfälle att fördjupa diskussionen kring frågor som vi inte riktigt hinner med på de ordinarie mötena. Vi inledde våra diskussioner på onsdagseftermiddagen med en genomgång av internationella rankinglistor och hur vi har resonerat hittills inom universitetet. Vi började med att konstatera att många är kritiska till listorna, men att de har betydelse. Främst märker vi listornas påverkan på den internationella arenan – inom internationell studentrekrytering, vissa stipendieprogram och de påverkar också vid rekrytering av forskare. Vårt fokus ligger på de tre listorna:  Shanghai, Times Higher Education Supplement och QS. Konsistoriet var enigt om att inte låta listorna styra över våra prioriteringar, men att det är viktigt att systematiskt arbeta vidare med rapportering av data och analys. Läs mer om ranking här.

Nästa diskussion handlade om Mål och strategier. Uppdraget att revidera dem har konsistoriet givit till mig som rektor och jag har tillsatt prorektor Anders Malmberg som projektledare. Han rapporterade från alla de möten han haft med områdesledningar, råd och studenter inom universitetet. Konsistoriet vill att Mål och strategier ska vara konkretare, spetsigare och spänstigare dokument. Det viktigaste budskapet var att de ska vara användbara och tillämpbara på alla nivåer inom universitetet.

Också höstinternatet har sina traditioner. Ett stående inslag är en presentation av årets nobelpris av någon av våra forskare vid Uppsala universitet. I år var det biträdande universitetslektor Johan Chau Söderström som presenterade fysikpriset, professor Mikael Widersten presenterade kemipriset, professor Peter Fredriksson presenterade ekonomipriset och professor Gunilla Enblad presenterade medicinpriset. Det var spännande och intressant – ett mycket uppskattat inslag.

Dag två hade vi det ordinarie mötet. Jag kunde under min rapport berätta om internationaliseringsutredningen som presenterades den sista oktober. Intresset var stort och vi kommer att återkomma till den vid ett senare möte.

Vi fick också en rapport från den arbetsgrupp som arbetar med revidering av arbetsordningen. Arbetet är uppdelat i delar. Den första delen som handlar om mandattider, utseende av rektor, val av prefekt etc. är ute på remiss inom universitetet. Beslut kommer att fattas antingen vid december- eller januarimötet. Arbetet i gruppen fortsätter och fler delar kommer på remiss under våren.

Biträdande universitetsdirektör Kay Svensson och Planeringsavdelningens Oscar Pettersson gjorde sedan en genomgång för konsistoriet om vilka internationella nätverk som universitetet medverkar i och hur arbetet fortskrider med ansökan till European universities.

Vi fick också utse två pristagare av Oscarspriset och en Torgny Segerstedt medalj. Mer om detta kommer ni få läsa på universitetets webbplats.

Dag två avslutades med att universitetsdirektör Katarina Bjelke berättade om arbetet inom universitetsförvaltningen med att ge utbildning och forskning ett samordnat stöd.

Budgetpropositionen

Under torsdagseftermiddagen kom den nya budgetpropositionen. I väntan på ny regering är det mycket som är oklart. För Uppsala universitets del betyder det till exempel att vi får 20 miljoner kronor mindre för forskning och 20 miljoner mindre för utbildning än väntat. Detta beror framför allt på att medlen för forskningspropositionen och riktade utbildningssatsningar ännu inte är inlagda.

Men vi är inte oroliga. Det påverkar inte verksamheten under 2019. Vi vet också att det finns en bred samsyn i partierna om förstärkning av basanslag och riktade utbildningssatsningar och förväntar oss att detaljerna kring detta kommer i ett senare skede när vi har en ny regering.

Besök från Åbo Akademi

Under fredagsförmiddagen kom Åbo Akademi på besök. Vi har en lång tradition av samarbete och vill gärna utveckla det ännu mera. På programmet för idag var samtal med företrädare för bland annat lärarutbildningen, freds- och konfliktforskningen och Baltic University. Vi ser fram emot fortsättningen.

Professorsinstallation

Åbo Akademis företrädare kommer också lagom till veckans och kanske terminens höjdpunkt. Den här fredagen har vi ju också professorsinstallation. Under vår vackra ceremoni installerar vi i år 45 nya professorer och delar ut pedagogiska pris och innovationspriset Hjärnäpplet.

Professorsinstallationen är alltid lika rolig och högtidlig. Frackar, långklänningar, akademiska kapellet, fanor och traditionell procession skapar en särskild Uppsaliensisk stämning. För min egen del betyder ceremonin också att jag i mitt traditionsenliga tal får möjlighet att gratulera pristagarna, ge universitetets syn på vad installationen betyder, vad vi förväntar oss av de nya professorerna, men framförallt välkomna dem i deras nya roll vid vårt fina universitet.