Campus Gotland-skylten avtäcks i samband med invigningen den 1 juli 2013.

För fem år sedan blev Högskolan på Gotland en del av Uppsala universitet och därigenom såg Campus Gotland dagens ljus.

De fem åren som gått har präglats av ett mycket intensivt, framgångsrikt och delvis utmanande utvecklingsarbete. Uppsala universitet har höga ambitioner för sin utbildnings- och forskningsverksamhet på Gotland.

Sedan 2013 har universitetet framförallt arbetat med målsättningen att öka antalet studenter och lärare på campus i Visby. Ett flertal nya utbildningsprogram har startats på såväl kandidat- som masternivå och vi har ökat antalet helårsstudenter på campus från ca 700 till ca 1 100. Till hösten startar vi ytterligare ett antal nya program och vi räknar med att nå målet om 1 500 helårsstudenter på campus till läsåret 2021–2022. Ytterligare siffror som kan beskriva utvecklingen kommer som följer:

  • Andelen disputerade lärare har ökat från 55 % till 75 %
  • Antalet program på kandidat och masternivå har ökat från 16 till 30
  • Antalet internationella studenter har ökat från ca 50 till 200.
  • Anslaget för forskning har fördubblats.

Givetvis är vi mycket glada och stolta över att kunna konstatera att verksamheten har utvecklats så framgångsrikt. Universitetets Institutioner och fakulteter med verksamhet i Visby har bedrivit ett mycket seriöst och ambitiöst utvecklingsarbete. Bland annat så har universitetets första internationella kandidatprogram startats vid Campus Gotland – sammanlagt fyra stycken.

Utvecklingen av Campus Gotland har genomförts av medarbetare i såväl Uppsala som på Gotland. Det har många gånger varit ett ansträngande och tidskrävande arbete – desto roligare då att konstatera att det har gett väldigt goda resultat.

Men vi slår oss inte till ro med detta.

I september 2017 fattade Konsistoriet beslut om ett nytt Program för Campus Gotland. I programmet formuleras mål om fortsatt ökning av antal studenter men också en långsiktig satsning på att förstärka forskningen. Vidare beskrivs de särskilt goda förutsättningar för att kraftsamla verksamheten med fokus på̊ hållbar utveckling samt att Campus Gotland ska präglas av Mång- och tvärvetenskap, Regional samverkan och ökad internationalisering.

Planeringsrådet – ett rådgivande organ till rektor och fakulteter i frågor rörande utvecklingen vid Campus Gotland – har under året arbetat med att identifiera ett antal forskningsområden som bedöms kunna stärka forskningsmiljön på Campus Gotland. Några av områdena som diskuterats är Digital innovation, Energiomställning, Hållbar besöksnäring, Barns hälsa och Kulturarv.

En arbetsgrupp har också Planeringsrådets uppdrag att ta fram ett förslag kring hur en tematisk doktorandmiljö ska kunna etableras.

Centrumbildningen SWEDESD har fått ett särskilt uppdrag att utveckla ett ”ESD Learning labb” som ska initiera och facilitera olika aktiviteter för studenter, lärare och forskare med fokus på frågor kring hållbar utveckling.

Zohal Kazemi – avgångsstudent på Företagsekonomiska programmet – presenterar sin uppsats under Campus Gotland PoP.

Vårterminen avslutades med ett nytt arrangemang: Campus Gotland PoP. Under två dagar genomförde ett 100-tal studenter populärvetenskapliga presentationer av sina uppsatsarbeten. Allmänheten och universitetets många olika samarbetspartners var inbjudna och arrangemanget visade verkligen upp all den mångfald och kvalitet som präglar våra utbildningar

Mohammed Majid och Viviana Mora – studenter på masterprogrammet Sustainable Management presenterar sin uppsats under Campus Gotland PoP.

Ett annat inspirerande arrangemang som genomfördes den 4–6 juni är Gotland Game Conference – GGC. En mycket uppskattad konferens där studenterna inom speldesign får möjligheten att visa upp alla de spel som de skapat inom ramen för sin utbildning. Konferensen besöks av branschföreträdare, internationella gäster från olika universitet och inte minst den Gotländska allmänheten. GGC visar verkligen vilken unik och kreativ verksamhet som bedrivs vid Institutionen för speldesign.

Gotland Game Conference

Den 1 juni samlades ca 500 personer – studenter, lärare och anhöriga – för att delta i en examenshögtid på Wisby strand.

Studenkåren Rindis Studiesociala ordförande Matilda Dreijer delar ut priset ”Årets lärare” till Gunnar Dahlin på institutionen för Teknikvetenskaper.

I och med examenshögtiden avslutades vårterminen och efter ett lite lägre tempo under några veckor laddar vi nu upp för Almedalsveckan. Under årets Almedalsvecka arrangerar Uppsala universitet ett stort antal seminarier. Utöver universitetets egna arrangemang så deltar många av universitetets medarbetare i andra seminarier, paneler och debatter.

Tisdagen den 3 juli bjuder universitetet in till sitt årliga mingel som just i år får en särskild ambition och glans eftersom att vi firar att Campus Gotland fyller fem år.

Avslutningsvis vill jag tacka alla medarbetare – både i Uppsala och Visby – som har gjort Campus Gotlands positiva utveckling möjlig.

Olle Jansson
rektorsråd Uppsala universitet – Campus Gotland