En gång per termin träffas konsistoriet för ett lite längre internat med studiebesök och strate­giska diskussioner. Denna gång var vi på Gotland. Efter flyg, buss och en blåsig och lite kylig färjefärd till Fårö så mötte Kerstin Kalström upp med kaffe och hembakta bullar på Hammars, Ingmar Bergmans hem på Fårö. Idag förvaltas Bergmans hem av Bergmanstiftelsen, som ger konstnärer, författare, filmskapare möjlighet att en kortare eller längre tid i miljön. Genom Uppsala universitets engagemang i stiftelsen ges också våra forskare den möjligheten, vilket många vill utnyttja. Vi fortsatte med ett besök på Bergman Center, där Bergmans roll som filmskapare, författare och Fåröbo belyses.

Efter lunch fortsatte vi till Campus Gotland där rektorsrådet Olle Jansson och biträdande universitetsdirektör Therese Iveby Gardell presenterade  universitetets verksamhet på Gotland. De gav både ett historiskt perspektiv och bakgrund till samgåendet och ett framtidsperspektiv med planerna för de närmaste fem åren. Campus Gotland fyller i juli fem år och är en verklig framgångssaga. Ibland är det nyttigt att få en påminnelse om allt vad vi åstadkommit, och att utvecklingsarbetet fortsätter.

På kvällen tog landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård emot för en fördrink i residenset. Hon är en stor supporter av Uppsala universitet och Campus Gotland och har bidragit till Campus Gotlands framgång och det goda samarbetet i regionen. Sedan fortsatte vi med en trevlig middag.

Dag två hade vi ordinarie konsistoriemöte. Som alltid inleddes mötet med rektors rapport som är en uppdatering om vad som är på gång inom universitetet och det som hänt sedan förra mötet.

På mötet deltog många av de föredragande via länk från Uppsala. Det blev ett väldigt konkret sätt att visa hur vi jobbar med resefria möten och med kommunikationen mellan Uppsala och Gotland. Det fungerade fint.

En stor del av förmiddagen ägnades åt revision och internrevisionen. Riksrevisionens Margaretha Edman Bojeus och ekonomidirektör Claes Nilsson gick igenom riksrevisionens rapport. Internrevisionen är konsistoriets verktyg att säkerställa att universitetet följer regler, riktlinjer. rutiner och systematiskt arbetar med måluppfyllelse. Internrevisor Sven Jungerhem deltog på länk från Uppsala. Internrevisionen har gjort en analys av prefekters och föreståndares situation. Den kommer att fungera som ett bra underlag till den genomlysning av prefektrollen som rektor har beslutat genomföra. Internrevisionens berättade också om en granskning av universitetets verksamhetsplanering. Den visar att processen i stort sett fungerar väl.

Mål och strategier för Uppsala universitet konkretiseras i olika program och handlingsplaner. Vid dagens möte var det uppföljning av programmen för samverkan respektive lika villkor. Rektor fick också konsistoriets uppdrag att revidera mål och strategier och se om det går att hitta en struktur där de olika tematiska programmen integreras. Det reviderade förslaget ska ligga färdigt för beslut i december 2019.

Sista punkten på agendan var en förberedande diskussion och lägesrapport om verksamhetsplanen 2019-2021. Konsistoriet ska fatta beslut vid mötet i juni. Daniel Gillberg inledde en gedigen uppföljning av utbildning, forskning och samverkan utifrån mål och strategier. Den rörde allt från publicering av forskningsresultat, utvecklingen antalet  avgiftsstudenter till hur många studenter som studerar på fristående kurs, antalet doktorander samt hur det går med satsningen för biträdande lektorer och jämställdhet. Det följdes av en diskussion av förutsättningar och knäckfrågor i årets VP-process. Som avslutning fick också konsistoriet en kort rapport från den arbetsgrupp som arbetar med arbetsordningen för universitetet.

Konsistoriets ledamöter är tillika styrelse för stiftelser anknutna till Uppsala universitet (SSAUU), under vilken Uppsala akademiförvaltning förvaltar 604 stiftelser med egna stadgar och regler. Akademiförvaltningens VD Kent Berg redovisade verksamhetens utveckling och resultat 2017. Tack vare stiftelserna kan åtskilliga miljoner varje år fördelas som stipendier till universitetets studenter, forskningsbidrag och stöd till kulturarvet mm. Akademiförvaltningen förvärvade för övrigt nyligen den fastighet som rymmer merparten av Campus Gotland. Stiftelserna ger Uppsala universitet möjlighet att göra många viktiga och bra saker som annars inte skulle vara möjliga.