Rektor har utsett sex personer till rektorsråd för att de ska arbeta med utvalda universitetövergripande frågor tillsammans med universitetsledningen. Det gäller Campus Gotland (Olle Jansson), internationalisering (Anders Backlund), lika villkor (Cecilia Wejryd), forskningsinfrastruktur (Kristina Edström), hållbarhetsfrågor (Anna Rutgersson) samt god forskningssed (Stefan Eriksson).

Under våren kommer dessa att medverka som gästbloggare här på rektorsbloggen för att berätta om vad som är på gång inom deras respektive områden. Först ut är Anna Rutgersson, som är professor i meteorologi och sektionsdekan inom geovetenskaper, och därtill alltså rektorsråd för hållbarhetsfrågor. Utifrån Uppsala universitets övergripande mål om att genom utbildning, forskning och samverkan ”vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld” är det svårt att tänka sig ett mer angeläget område än just hållbar utveckling, brett definierat.

Universitet för hållbarhetPorträtt Anna Rutgersson

April, nu kommer ljuset och våren till oss efter månader av kyla och mörker. Det är lätt att motivera sig till att jobba för en hållbar utveckling för vår värld, och för vårt universitet. Som rektorsråd med fokus på Hållbar utveckling har jag privilegiet att arbeta med universitetsövergripande frågor av relevans för en hållbar utveckling och för att vi tillsammans ska kunna använda oss av vårt universitets fantastiska resurser för att åstadkomma mer inom detta område.

Genom de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 finns gemensamma målsättningar som vi kan använda som utgångsläge för att skapa en bättre värld för alla. Inom universitets- och högskolesektorn kan vi göra mycket för att adressera dessa mål. Det handlar förstås delvis om att begränsa den direkta belastning på klimat och miljö som vår egen verksamhet och personal utgör. Ännu viktigare är dock hur vi kan jobba mot de gemensamma målen genom utbildning av våra studenter och genom vår forskning. Vi har då möjlighet till större genomslag och större påverkan. Vi måste komma ihåg att hållbarhetsmålen fokuserar inte bara på ekologisk, utan också på social och ekonomisk hållbarhet.

Inom Uppsala universitet bedrivs forskning av högsta kvalitet inom många ämnesområden. Vi skulle kunna utnyttja denna forskning ännu bättre, för att nå målet att bidra till en bättre värld. Jag är övertygad om att vägen framåt är att öka möjligheterna och motivationen till forskningssamarbete mellan vetenskapsområden och discipliner. Det är just i dessa gränsland vi kan hitta nya lösningar och vetenskapligt nyskapande forskning.

Rektor beslutade i december om finansiering för att koordinera ett antal forskningsinitiativ som ska spänna över ämnes- och områdesgränser under namnet Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI). Vi har nu satt igång processen att få verksamheten att definiera dessa initiativ. Den 22 maj kl 13–16 arrangerar vi en workshop för att diskutera möjliga initiativ och jag hoppas på många kreativa idéer och entusiastiska deltagare, intresserade kan anmäla sig här.

Vad det gäller den direkta påverkan på miljö och klimat som universitetet och dess personal står för finns flera intressanta och svåra frågor att jobba med, och ett stort intresse från personal och studenter. En återkommande fråga som vi jobbar med är personalens resor, en annan är hur Akademiförvaltningen placerar universitetets fonder och de överväganden som ska göras i samband med dessa beslut (etiska och andra). Nu görs inga investeringar i företag inom t ex oljeindustrin eller vapenindustrin. Är det rätt väg för olika typer av organisationer att påverka utvecklingen mot en hållbar värld genom att använda investeringar som ett verktyg? Detta och andra frågor vill vi diskutera på en paneldebatt med fokus på hållbara investeringar tillsammans med forskare och representanter från MISTRA och AP-fondernas etikråd den 19 april. Vi vill då också uppmärksamma Earth Day som infaller efterföljande söndag den 22 april. Alla är mycket välkomna att delta.