Humanistiska teatern är en av universitetets nya mötesplatser för gränsöverskridande samtal och diskussion. Det var också platsen för vårterminens dekanmöte. Då träffas ledningen, alla dekaner, prodekaner, studentrepresentanter och chefstjänstemän för ömsesidiga informationsutbyten och strategiska framtidsdiskussioner. Vi, rektor och prorektor, inledde med att berätta om resultatet för 2017 i årsberättelsen och budgetunderlaget för 2019-2021 samt de nationella utredningar som är på gång. Vi kunde också påminna om arbetet med de övergripande strategiska prioriteringarna: kvalitet, karriär- och kompensutveckling, internationalisering och infrastruktur.

Eva Tiensuu Jansson fortsatte förmiddagens program med att presentera arbetet inom EIT Health. Det är ett stort europeiskt samverkansprojekt som innehåller allt från utbildning till samverkan och innovation, kopplat till samhällsutmaningen om hälsa för en åldrande befolkning. Imponerade mycket har kommit. Vi fick se filminslag från studentprojekten Innovation Day och Health Game innovation på Gotland. Vi tror att flera i auditoriet fick upp ögonen för nya samarbetsmöjligheter.

En av de mest aktuella frågorna för alla universitet i världen handlar om förtroendet för forskning och hur vi hanterar oredlighet och motverkar forskningsfusk. Ordföranden i vår egen nämnd för hantering av oredlighet i forskning, Erik Lempert, presenterade hur vi hanterar anmälningar inom universitetet idag. Vårt nya rektorsråd för god forskningssed, Stefan Eriksson, presenterade aktuell forskning inom området. Det är skrämmande med den utveckling som innebär att det idag är möjligt att köpa medförfattarskap och citeringar. Universitetsmiljön kan vara en både tävlingsinriktad och stressad miljö som ibland kan locka till att ta genvägar. Hur kan vi motverka detta? Det fanns många frågor och diskussionen kommer att fortsätta på flera sätt både inom dekangruppen och på institutioner men också i den seminarieserie i ämnet som kommer att starta till hösten.

 

Våra tre vicerektorer berättade om vad som är på gång inom respektive vetenskapsområde. Det är tillfredsställande att se hur alla arbetar med resultaten av KoF17 och med spännande utvecklingsarbeten och nysatsningar inom både utbildning, samverkan och innovation. Det är bra att alla vet vad som är på gång, även om det är på ett annat område ens eget. Sedan var det studenternas tur att lyfta fram deras fokusfrågor för denna termin. Dialoger om bostäder med kommunen, kartläggning av hur kursrapporter används och förberedelse för studenternas medverkan i stundande utbildningsutvärderingar är några viktiga frågor för våra kårer.

Efter lunch presenterades arbetet med Utvecklingsplan 2050, som leds av vicerektor Johan Tysk med stöd av Annika Sundås-Larsson från byggnadsavdelningen. Idag fick de också sällskap av representanter från Uppsala kommun och Akademiska hus. Sedan diskuterades i grupper allt från studentbostäder, trygghet, fysisk miljö, artificiell intelligens, regional samverkan och mycket annat.

Det är snart fem år sedan Campus Gotland bildades genom sammanslagningen med högskolan på Gotland. Therese Iverby Gardell och Olle Jansson iscensatte en summering och passade på att avliva en del myter. Det blev både tillbakablick och ett framtidsperspektiv. Vi har åstadkommit massor, vi har fler studenter, det är stabilt med både resurser och kvalitetsarbete och det känns tryggt konstaterades. Men mycket återstår, potentialen är inte nått. Precis som KoF-panelen konstaterade så ska Campus Gotland inte vara en mindre kopia av Uppsala universitet utan en plats för förnyelse, mång- och tvärvetenskap, internationalisering, regional samverkan.

Några av de nya forskningssatsningarna Campus Gotland handlar om energiomställning, kulturarv, blått centrum, barns hälsa, digitalisering och besöksnäring och många av dem innehåller också samverkan med regionen.

Dagens program avslutades med att Mats Larhed berättade om universitetets arbete med Charter & Code. Det handlar om hur Uppsala universitet fortsatt ska vara en attraktiv arbetsmiljö och underlätta internationell rekrytering. Kanske kan det komma att bli ett krav för EU-finansiering framöver. Arton av nitton universitet i The Guild är certifierade – alla utom Uppsala universitet. Certifiering leder till ”HR Excellence in Research” och ställer krav på oss att uppfylla 40 principer. Många uppfyller vi redan idag men det återstår också en del arbete.

När dagen övergick i kväll kunde vi tillsammans konstatera att vi hade haft en riktigt bra dag. Fullmatat program med bra diskussioner och samtal, både sådant som är viktigt i närtid men också på riktigt lång sikt. Vi har ett fantastiskt universitet fullt med människor med konstruktiva idéer och vilja att delta i diskussioner om utvecklingen av vårt lärosäte, både i Uppsala och på Gotland.