Idag inleddes en ny viktig tradition i Ihresalen i Engelska parken. Uppsala universitets första årliga konferens om utbildningsutvärderingar avhölls med mer än 200 deltagare. Konferensen kommer att vara ett årligt återkommande inslag i Uppsala nya kvalitetssystem för utbildning.

I Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar vilar ansvaret för utformning, genomförande och uppföljning av utbildningsutvärderingar på områdes-/fakultetsnämnderna. Modellen omfattar två delar: årlig systematisk uppföljning av utbildning, samt utbildningsutvärderingar med externa granskare vart sjätte år. Den årliga uppföljningen är en del av nämndernas ansvar för kvaliteten i utbildningarna och en integrerad del av modellen. De mer omfattande utbildningsutvärderingarna ska säkerställa och utveckla utbildningarnas kvalitet, allt i syfte att nå universitetets övergripande mål om att erbjuda utbildningar av högsta nationella och internationella klass. Läs riktlinjerna för systemet här.

I februari 2018 kommer fakulteterna att presentera sina planer för hur all utbildning skall utvärderas under en sexårsperiod. Under 2017 har tio pilotutvärderingar genomförts. Vid fredagens konferens presenterades erfarenheter och resultat från dessa pilotutvärderingar. I detaljerna skiljer sig erfarenheterna, men det som förenade nästa samtliga var att de lokala utbildningsmiljöerna känt starkt ägarskap och upplevde att arbetet med utbildningsutvärderingen i sig varit kvalitetsdrivande. Entusiasmen var påtaglig.

Det är glädjande och lovar gott att en universitetsgemensam konferens om utbildningsutvärdering samlar så många engagerade deltagare. Det är en fröjd att se lärare, studenter, studierektorer, programsamordnare, utbildningsledare och dekaner m. fl. från alla delar av vårt breda universitet arbeta tillsammans och utbyta erfarenheter om hur vi gör våra utbildningar ännu bättre!