Igår deltog jag i ett seminarium om hur kvinnors deltagande och jämställdhet påverkar risken för väpnade konflikter och möjligheten att nå fredliga lösningar och bygga fredligare samhällen. Seminariet arrangerades av Rotary i samarbete med Uppsala Rotary Peace Center för vilket Institutionen för freds- och konfliktforskning är värd.

Förutom undertecknad deltog Vice-amiral Jan Thörnqvist , Kate Sullivan från SIPRI, samt Jose Alvarado en av våra Rotary Peace Fellows. Julia Bendelin från Rotary modererade.

Det blev en intressant diskussion som spände över från allt från vikten av att inhämta underrättelser från kvinnor i fredsbevarande operationer, betydelsen av kvinnlig representation i fredsprocesser och fredsbyggande till mer filosofiska frågor om varför det finns ett så starkt samband mellan jämställdhet och mer fredliga samhällen.

Det finns en intressant historia bakom mycket av det vi idag vet om jämställdhet och väpnade konflikter.

Sambandet mellan jämställdhet och fred påvisades för första gången 2000 av den Amerikanska forskaren Mary Caprioli som fann ett samband mellan jämlikhet inom länder och deras agerande i militariserade dispyter. Hon var inte den första att argumentera för ett sådant samband, men hon var den första att påvisa sambandet empiriskt i en större studie. Men, resultaten var så att säga utan för den säkerhetspolitiska boxen och studien hade en del brister som gjorde att den ganska lätt kunde avfärdas. De flesta forskarna vid den tiden var skeptiska till resultaten och tenderade också att avfärdade dem med hänvisning till bristerna i studien. Inte Erik Melander. Han trodde inte att resultaten skulle hålla om man korrigerade bristerna i Capriolis studie, men han tog resultaten på tillräckligt stort allvar för att försöka falsifiera dem. Han misslyckades i sitt uppsåt och övertygades istället om att resultaten var både riktiga och viktiga. Han upptäckte också att sambandet fanns på flera samhällsnivåer och för många olika typer av våld. Eriks forskning tillsammans med flera andra Uppsalaforskare, bland annat Elin Bjarnegård, har etablerat att sambandet mellan jämställdhet och fred finns på många nivåer i samhället och att det är anmärkningsvärt starkt och robust. Sjutton år senare får sambandet betraktas som allmänt accepterat och det pågår mycket forskning om exakt hur och varför vi observerar detta samband. Ett fint exempel på hur forskning kan bedrivas i Poppers anda.

Gästbloggare: Magnus Öberg, Institutionen för freds- och konfliktforskning.