Under två intensiva och inledningsvis fasligt kylslagna majveckor gästades universitetet av sammanlagt mer än 130 kolleger från ett 20-tal länder, när KoF-panelerna gjorde sina besök. Var och en av de 19 panelerna spenderade fem dagar i Uppsala för att vistas i och diskutera med företrädare för våra forskningsmiljöer.

Det var väldigt spännande att se hur konceptet för KoF-17 – där ju fokus ligger på att utvärdera förutsättningar och processer för excellent forskning snarare än forskningsresultat per se – skulle fungera i verkligheten. Efter att i slutet av respektive besöksvecka ha fått återkoppling från panelordförandena tycker vi oss kunna konstatera att det på hela taget fungerat mycket väl. Panelerna verkar ha förstått sin roll och uppgift i denna utvärdering. De var imponerade av kvaliteten i de självvärderingar som de fått ta del av, och den öppenhet de upplevt vid sina besök på institutionerna.

Att döma av den muntliga feedback vi fick av ordförandena är det heller ingen tvekan om att våra ”kritiska vänner” gjort ett antal observationer som kommer att framtvinga utvecklingsinsatser. Karriärsystem, strategisk förnyelseförmåga och koppling mellan forskning och utbildning (och i förekommande fall klinisk verksamhet) är utvecklingsområden som återkommande lyftes fram.

Nu kommer panelernas rapporter att börja droppa in, deras deadline är den 15 juni, och då börjar det kanske viktigaste arbetet för oss inom Uppsala universitet. För KoF-projektets del handlar det om att ställa samman en slutrapport där panelrapporterna kompletteras med övergripande analyser av den enkät som genomfördes i höstas och sammanfattande beskrivningar av de bibliometriska analyserna, samt inte minst viktigt: projektledningens övergripande observationer och slutsatser av den genomförda processen.

För alla övriga – prefekter, dekaner, vicerektorer och rektor tillsammans med respektive styrelser, nämnder och andra kollegiala organ – handlar det sedan om att omvandla panelernas slutsatser och rekommendationer till konkreta åtgärder. Det är först därigenom som KoF17 på allvar kommer att göra avtryck på forskningskvalitet och -förnyelse vid Uppsala universitet.