Gästbloggare: Adam Sabir, Doktorandnämndens ordförande

Under morgonen landande ledningsrådet i San Francisco. Först på dagens schema stod ett möte med representanter från Berkeley. Uppsala delegationen möttes upp på Berkeley av Tsu-Jae King Liu, Vice Provost for Academic and Space Planning, Jeroen Dewulf, Director of the Institute of European Studies, samt Pat Schlesinger, Interim Associate Vice Chancellor for Research. Då det föreligger ett behov av att förnya det utgångna ”memorandum of understanding” mellan UU och Berkeley, finns det en grogrund för båda parter att ringa in nya framtida samarbetsfält. Berkeley lyfter gärna fram sin studentvänliga orientering som en förutsättning för sina framgångar. Denna orientering märks av inte minst i form av en god balans i ration mellan lärare och studenter. Nyrekrytering sker också främst på talangnivå och är långsiktig. Berkeley ser det som en självklar del att vara en katalysator för ”social mobilitet” och vill gärna att deras internationella samarbetspartners delar såväl den värdegrunden som deras strävan efter excellens. Pat Schlesinger informerar att av de 700 miljoner dollar som Berkeley årligen avsätter för forskning, är 60% federala medel. Berkeley är således ett av de universitet vid sidan av Johns Hopkins och andra som kan drabbas hårt av den nedskärning som Trump administrationen har föreslagit. De områden som administrationen har ställt sig extra tveksam till inkluderar miljö- och klimatforskning, samt delar av den NASA-forskning som bedrivs vid Berkeley. En större nedskärning skulle däremot drabba universitetets samtliga verksamhetsområden trodde Pat Schlesinger. En konsekvens av förslagen är att Berkeley har blickat mer utåt och etablerat samarbeten framförallt i Asien. Det finns också ett intresse att hitta samarbetsvägar med europeiska universitet och projekt som medfinansieras av EU.

Delegationen hade efter detta möte en möjlighet till ett internt sammanträde för att följa upp intrycken från diskussionerna. Efter denna uppföljning delades delegationen upp i olika grupper. På programmet stod ett besök på Clinical and Translational Science Institute (CTSI) där möjliga samarbeten på specifik områdesnivå kunde utforskas. Rektor fick möjlighet att följa upp några av de alumner som är organiserade i Uppsala universitets alumnchapter i the Bay Area. Här är Lars E Johansson från K&L Gates ordförande. Rektor fick också möjlighet att diskutera viktiga frågor med filantropen och tillika generalkonsuln Barbro Osher. Undertecknad följde med den grupp som besökte Institute of European Studies. Vid detta möte var bland annat prorektor Anders Malmberg och vicerektor Torsten Svensson närvarande. Den ovan nämnden Jeroen Dewulf beskrev institutets arbete som främjande av intresset såväl som studier som har det europeiska i fokus. Här ser man sig gärna som en nod eller ”clearing house” för kontakter mellan Uppsala och Berkeley. Till några av de mer konkreta förslagen diskuterades överenskommelser mellan Uppsala och Berkeley, men också ett Sverige-program modellerat efter ett framgångsrikt Frankrikeprogram som har engagerat många vetenskapsområden vid Berkeley. Förutsättningarna för och möjligheterna för eventuella doktorandutbyten samt utbyten i form av Uppsalas gästprofessorsprogram kom också upp på tal. En annan populär trend vid Berkeley har varit att studenter på grundnivå gärna besöker ett värdland under en sommar för att där under 8 veckor ta till sig arbetslivserfarenhet samt läsa sommarkurser. Möjligheterna för Uppsala att som första skandinaviska lärosäte ta del av ett sådant utbyte var också en stående punkt på dagordningen.

På kvällen var det dags för samtliga deltagare i delegationen att samlas på K&L Gates för ett alumnevent. Många alumner med gäster hade registrerat sig och samtalen har beskrivits av alla som väldigt fruktsamma och givande. Professor Dag Blanck föreläste under kvällen om meningen i medborgarskapet och de skillnader som finns i synen på frågan mellan Sverige och USA. Louise Linder från Svenska kyrkan samt Charlotte Danielsson från Silicon Vikings delgav under en påföljande paneldiskussion sin syn på den amerikanska svenskheten.

Adam Sabir, Doktorandnämndens ordförande