Vi har otydliga riktlinjer vad gäller uthyrning av våra lokaler och ett förtydligande behövs. Jag är övertygad om att vi är många som är eniga om det. Därför har jag tagit upp frågan för diskussion på ledningsrådet igår som jag aviserade i förra veckan och byggnadsdirektör Peter Elenfalk har fått i uppdrag att ta fram förslag på nya riktlinjer/policy. Information om detta finns på medarbetarportalen

Förslaget kommer att gå på intern remiss och det kommer att ges flera tillfällen för diskussion. Förhoppningen är att nya riktlinjer kan finnas på plats i början av hösten.

Idag fattade jag beslut om Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor på grund och avancerad nivå vid Uppsala universitet (som synes under överinseende av US ordförande). Dessa gäller från och med 2017- 07- 01.  Snart finner du dessa också på medarbetarportalen.