Nu går KoF17-projektet i sin mest intensiva fas. Institutionerna arbetar för fullt med sina självvärderingar och i tisdags hade vi besök av de personer som kommer att vara ordförande i panelerna liksom de panelledamöter som valts för att de forskat om eller på annat sätt har expertkunskap om hur forskningsmiljöer fungerar. Det blev en spännande eftermiddag där vi förklarade och diskuterade upplägget på och syftet med denna utvärdering och hur de skiljer sig från de tidigare, mer traditionella forskningsutvärderingar som vi genomfört tidigare. Det är viktigt att panelerna fullt ut förstår att deras uppgift denna gång inte är att betygsätta forskningen som sådan utan att ge oss kritisk återkoppling på hur de kvalitets- och förnyelsedrivande processerna fungerar i våra forskningsmiljöer. Därför är det viktigt att särskilt panelordförandena är väl inkörda på detta spår redan från början.

Veckan har också innehållit en ”nyinvigning” av Rudbecklaboratoriet som ju genomgått en omfattande om- och tillbyggnad. I torsdags var det symbolisk ”bandklippning” med musik och välbesökt mingel. Tal hölls av Rudbeckföreståndaren Helena Jernberg Wiklund liksom av Eva, Stellan Sandler och en representant för fastighetsägaren Landstingsservice.

Veckan avslutades med årets första möte i konsistoriet, denna gång i Navet på SciLifeLab. Som vanligt inledde rektors rapport. Denna gång låg lite extra vikt vid förstärkningen av arbetet med fundraising och alumnkontakter. På agendan stod några av årets formella punkter, att fastställa årsredovisningen för 2016 och universitetets budgetunderlag till regeringen för 2018–2020.

Årsredovisningen är universitetets formella återrapportering till regeringen. Det är tillfredsställande att kunna konstatera att det går bra för Uppsala universitet. Vi har en ekonomi i balans. Vi har ett fortsatt högt söktryck till våra utbildningar. Forskningsmedel omsätts i forskning. Efter flera år av tillväxt planar ökningen av antalet anställda ut och antalet studenter minskar något – en planerad anpassning till det takbelopp som vi tilldelats av regeringen. Antalet studenter som betalar avgift fortsätter att öka. Årsredovisningen innehåller många intressanta uppgifter som är spännande att studera närmare.

I budgetunderlaget till regeringen framhåller Uppsala universitet behovet av höjda ersättningsbelopp, särskilt för utbildningar som har hög andel laborativa inslag. Universitetet vill också ha fler utbildningsplatser. Som ett brett fullskaligt universitet vill vi inte minst kunna erbjuda fler fristående kurser. Vi lyfter också fram vikten av att undanröja hinder för internationalisering. Du kommer att kunna hitta både budgetunderlaget och årsredovisningen på webben i början av nästa vecka.

Konsistoriet fastställde också en plan för internrevisionen nästa år. De ska bland annat granska hur universitetet arbetar med lagring av forskningsdata, prefektrollen, verksamhetsplanering och diarieföring. Mötet avslutades en förberedande diskussion om mål och strategier för Campus Gotland och en rapport om hur universitetet arbetar med att förebygga och hantera oredlighet i forskning.