Den här veckan började tidigt måndagsmorgon på ett gråkallt Gotland. Varje år har rektors ledningsråd ett heldagsmöte på Uppsala universitet – Campus Gotland. Som vanligt välkomnades vi varmt av både rektorsrådet Olle Jansson och biträdande universitetsdirektör Therese Iveby Gardell. Det är värdefullt att på plats få fokusera på Campus Gotland.

Samgåendet mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland har följts av forskare från KTH. Vi fick under förmiddagen en förhandspresentation av slutrapporten av Lars Geschwind – en av de forskare som genomfört studien. De har genomfört en mängd intervjuer vid olika tillfällen med medarbetare både i Uppsala och på Campus Gotland. Några övergripande frågor i studien har varit: Hur har de ambitioner som utrycktes i avsiktsförklaringen och de prioriterade områdena för samgåendet varit vägledande för samgåendet? Hur drivs förändringsarbetet? Hur fungerar den nya organisationen? Hur sker beslutsfattande? Vilka kulturella, administrativa och kompetensmässiga hinder behöver övervinnas? I vilken mån har tillvaron för personalen på Campus Gotland respektive i Uppsala förändrats? Vad kan vinnas på kort och lång sikt? Vilka är riskerna?

Lars Geschwind presenterar följeforskning

Forskarna kan konstatera att samgåendet har varit en framgång. Processen genomfördes med stort engagemang, professionellt och snabbt. Vilket var bra men orsakade en del stress och hög arbetsbelastning hos några medarbetare. Många nya utbildningsprogram och kurser har startat och det finns fler studenter på Campus än tidigare. Campus Gotland har också fungerat som en testbädd för verksamhet både inom och utbildning och administration. I rapporten konstateras också att förändring tar tid. Förväntningar kan förbytas till besvikelse och tvärtom, tveksamhet till optimism. Frågorna som ställs nu är hur ska verksamheten utvecklas framåt? Hur ser strategin ut för framtiden?

Det blev en naturlig övergång till nästa punkt på dagordningen: Mål och strategier för Campus Gotland. Hur ska Uppsala universitet – Campus Gotland utvecklas? Ibland är det nyttigt att reflektera och se hur mycket som faktiskt har hänt sedan samgåendet. Flera nya utbildningsprogram startar redan i höst. Och ännu fler planeras under 2018. Forskningsprogram om både Hållbara besök och Blått centrum börjar att ta form. Mål och strategier för Campus Gotland kommer att tas upp både i planeringsrådet, ledningsrådet och så småningom beslutas av konsistoriet längre fram  efter varit ute på remiss.

Dagen avslutades med ett möte med politiker från både region Gotland och riksdagen. Det är värdefullt att få träffas, dryfta olika frågor och se hur vi kan arbeta framåt gemensamt, för både universitetets och Gotlands bästa. Det blev ett spännande och konstruktivt möte. Efter en bra dag var det dags att återvända till Uppsala.

Politikermöte på Campus Gotland

Idag var det dags för ett annat bra möte. Två gånger per termin har vi möte i studentsamverkan. Alla studentkårer, nationerna, universitetsledningen och några tjänstemän träffas och diskuterar aktuella frågor. Dagens möte handlade främst om lokaler, läsplatser, tentalokaler, öppettider, tillgänglighet på kvällar och helger. Särskilt aktuellt är det nu med anledning av att Carolina kommer att byggas om. Vi hade besök av byggnadsdirektör Peter Elenfalk som berättade om arbetet med utvecklingsplanen för universitetets lokaler och miljöer med särskilt fokus på studieplatser. Det blir ett spännande arbete där både medarbetare och studenter kommer att bli delaktiga. Ambitionen är hög för ett världsledande universitet med en unik och världsledande studiemiljö.