Jag hann inte mycket mer än trycka på knappen efter ha konstaterat att ministern sa inte så mycket nytt i Steningevik förrän jag fick en SOU 2017:1 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” i min inbox och läste följande på sida 119 och framåt i kapitel 4 Kompetensförsörjning:

“Kommitténs förslag: Universitet och högskolor ges i uppdrag att öka tillgängligheten till högre utbildning i hela landet.

Regeringen ser över indikatorerna inom resurstilldelningssystemet i syfte att göra utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna”

“Kommitténs förslag: Regeringen säkerställer att det finns utbildningscentra för högre utbildning i kommuner i FA-regioner utan högskola/universitet och med få lärcentra samt i kommuner som berörs av kommitténs näringslivspaket till kommuner med extra stora utmaningar.

Ett årligt statsbidrag införs för att landsbygderna ska kunna etablera och utveckla utbildningscentra för högre utbildning.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) får i uppdrag att följa upp och utvärdera satsningen på utbildningscentra.”

Efter ha läst detta så fick mina minnesanteckningar från Steningevik om vad ministern Helene Hellmark Knutsson sagt om den kommande utredningen om resursfördelning och styrning en helt annan betydelse. Och hennes svar på frågor om regionala campus för lärosätena.  Jag kan tycka att det är märkligt att hon inte explicit nämnde denna utredning för oss rektorer i tisdags.   Är det en ny våg av regional utbyggnad av universitet och högskolor på gång med lärcentra? Under den senaste 10 års perioden har flera lärosäten av kvalitetsskäl minskat eller tagit bort verksamhet i flera orter, ska dessa nu tillbaka?  Högskolan i Dalarna fick inskrivet i deras regleringsbrev i höstas att de ska ha verksamhet i Borlänge efter deras styrelse hade initierat en diskussion om campusplaceringar. 35 rektorer protesterade i en debattartikel. Det blir allt tydligare att det inte längre ingår i lärosätets egen autonomi att råda över campusplanering och placering av verksamheten.

Vi är remissinstans för utredningen så vi får återkomma i frågan i vårt remissvar som ska vara inne senast 22 mars.