Kvalitetsrådet höll sitt årliga internat den 11-12 januari. Detta är det tillfälle då rådet får tillfälle att borra lite djupare i vissa frågor, diskutera sina arbetsformer och planera sin verksamhet. Förutom några lägesrapporter – kvalitetsrådet fungerar bland annat som referensgrupp för KoF17 och arbetet med självvärderingen för UKÄ-utvärderingen av hur Uppsala universitet arbetar för att främja hållbar utveckling – var det två teman som stod i fokus denna gång.

Under rubriken ”Kvalitetsaspekter på kompetensförsörjning” ägnades den första eftermiddagen åt det pågåendet arbetet med kompetensförsörjningsplaner, hur våra rekryteringsprocesser kan vidareutvecklas för att säkerställa att vi lyckas anställa lärare och forskare som maximalt bidrar till universitets kvalitetsutveckling, samt hur vi med hjälp av karriärstöd och kan ge möjlighet för våra unga lärare och forskare att utvecklas professionellt.

Dag två ägnades huvudsakligen åt ”Utvärderings- och utvecklingsarbete inom utbildning, forskning och administration”. Åsa Kettis beskrev inledningsvis hur det svenska utvärderingslandskapet utvecklats från (högskolereformen) 1993 fram till idag. Därefter diskuterade vi hur vi ska få utvecklings- och utvärderingsarbete att ge mer än det tar, hur vi kan samordna interna och externa utvärderingar och hur vi kan balansera lokala och gemensamma initiativ inom universitet. Under diskussionen framfördes bland annat följande rekommendationer:

• Ge institutioner stöd i form av underlag och datasammanställningar etc för att möjliggöra fokus på reflektion och analys i självvärderingar.

• Skapa en positiv kultur till utvärdering och kvalitetsutveckling genom att tydliggöra nyttan och återkoppla resultat, sprida goda exempel etc.

• Ha en forskande ansats till utvärderingar, se det som en del av den akademiska verksamheten.

• Se till att optimera utvärderingsarbetet över tid genom att ”utvärdera utvärderingarna”, så att endast det som verkligen ”ger något” behålls. Undvik tidsödande datainsamling.

• Ha en genomtänkt periodicitet – utifrån behov, händelseutveckling, kontinuitet och resurser. Överanvänd inte utvärderingsinstrumentet och koppla det tydligare till åtgärder.

• Informera och planera med god framförhållning utifrån kända tidsplaner och syften med externa utvärderingar och uteslut internt sådant som ändå utvärderas av andra aktörer.

Internatet var Anders sista som ordförande för kvalitetsrådet. Ny ordförande i rådet blir från och men nu professor Torsten Svensson, vicerektor för humsam-området. Torsten har ju tidigare bland annat lett arbetet med att ta fram modellen för Uppsala universitets nya kvalitetssystem för utbildningen. Lycka till med detta viktiga och spännande uppdrag, Torsten!