Så här när det lackar mot jul och nyår känns det naturligt att blicka tillbaka på det gångna året. Hur väl har vi levt upp till universitetets slogan – tradition av förnyelse sedan 1477? Ganska bra tycker vi nog.

Vi vårdar och vi bygger nytt. Universitetshuset genomgår en genomgripande renovering, samtidigt som Segerstedthuset och Humanistiska teatern slutförs. Det om- och tillbyggda Rudbecklaboratoriet är klart för invigning på nyåret. Arbetet med en ny lokalförsörjningsplan som tar sikte på 2050 har inletts. Vi lägger nu grunden för vad som blir universitets framtida campus-struktur i ett snabbt växande Uppsala.

humanistiska-teatern

Vi förnyar vår forskning. Universitetets nya forskningsstrategier som antogs under hösten lyfter fram några av våra styrkeområden och visar hur vi möter olika samhällsutmaningar genom riktade forskningssatsningar inom angelägna områden – exempelvis antibiotika, rasism och medicinsk teknik. Som alltid betonar vi att strävan efter vetenskaplig excellens inte står i någon motsättning till vår lika viktiga strävan efter samhällsnytta – tvärtom förstärker dessa mål varandra. Vad som är nyttig forskning får inte trivialiseras eller styras av kortsiktiga näringslivsintressen eller politiska preferenser. Universitetens långsiktiga bidrag till samhället blir som störst om vår särart, integritet och autonomi respekteras.

forskning

Vi tar ansvar för kvaliteten. Med projektet Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17) har Uppsala universitet under året dragit igång en tredje övergripande forskningsutvärdering. Denna gång ligger fokus på att analysera hur de kvalitets- och förnyelsedrivande processerna fungerar i våra forskningsmiljöer. En stor enkätundersökning och bibliometriska analyser har genomförts. Arbetet med institutionernas självvärderingar pågår under vintern och när vårgrönskan är som vackrast i maj kommer de internationella expertpanelerna på besök. När det gäller utbildningskvalitet implementeras ett nytt system som innebär att vi under en sexårsperiod kommer att genomföra utvärderingar med extern granskning av alla våra utbildningar. De första pilotutvärderingarna är redan igång.

Internationaliseringen stärks. Vi ger unika möjligheter för våra studenter att komma ut i världen med cirka 500 avtal i mer än 50 länder. Antalet avgiftsbetalande studenter från länder utanför Europa ökar och vi börjar närma oss de nivåer vi hade innan avgiftsreformen. Om Sverige, som vi förespråkat i olika fora under året, lyckas skapa ett slagkraftigt stipendieprogram för internationella studenter skulle läget förbättras ytterligare. Vi har varit med och bildat ett nytt slagkraftigt europeiskt universitetsnätverk, The Guild of European Research-Intensive Universities, med hittills 18 medlemmar. Vi arbetar sedan flera år systematiskt med att utveckla våra internationella forskningssamarbeten, ofta numera arm i arm med andra svenska forsknings­universitet, såsom inom Swedish Academic Collaboration Forum (SACF) där sex svenska universitet tillsammans bygger relationer med forskare i Sydkorea, Singapore, Kina (Shanghai), Indonesien och Brasilien. I Mirai-projektet är vi sju svenska lärosäten som tillsammans bygger samarbeten med elva ledande japanska universitet. I Hanoi har vårt representationskontor fått ny bemanning. Vi i ledningen har rest en hel del under året. Ledningsrådet har hälsat på universitet i Tyskland och Schweiz, och i Oslo. Eva deltog i IVA:s delegation till Japan och i Rektorsresan till Sydafrika och Botswana. Anders ledde Uppsala-delegationen vid SACF-resan till Brasilien.

Öppningssymposium för ”the Guild of European Research Intensive Universities”

Öppningssymposium för ”the Guild of European Research Intensive Universities”

Hållbar utveckling lyfts fram i utbildning och forskning. Under året har vi för första gången antagit ett program och en handlingsplan för hållbar utveckling. Vi har också utsett ett rektorsråd, Anna Rutgersson, som särskilt skall driva dessa frågor. Hållbar utveckling är också ett centralt tema i en av de tre MOOCs som Uppsala universitet lanserat under året: Climate Change Leadership. De andra två handlar om antibiotikaresistens och finansiella kriser.

Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbar utveckling.

Anna Rutgersson, rektorsråd för hållbar utveckling.

Vi samverkar som aldrig förr. Vi har under året antagit ett nytt program och en ny handlingsplan för samverkan. Efter vårt strategiska partnerskap med ABB 2015 har vi ingått flera motsvarande eller likartade samverkansavtal under 2016, med Uppsala kommun, NCC, Region Gotland och RISE. Vi har arrangerat AIMdays både på hemmaplan och runt om i världen. Vi har deltagit i Vinnovas pilotutvärderingar av lärosätenas samverkansstrategier och deras implementering, respektive resultat och uppföljning. Vinnovas panel är inte imponerad av hur vi arbetar med samverkan och vi är inte imponerade av hur Vinnova och panelen arbetar med samverkansutvärdering. Fortsättning lär följa, inte minst eftersom regeringen annonserat att man avser föra in kvalitet i samverkan som en parameter i sin resursfördelningsmodell för forskningsanslaget, på samma nivå som publicering/citering och förmåga att dra in externa forskningsanslag.

Infrastrukturfrågorna blir alltmer centrala. Förutom universitetets lokalfrågor och bostäder till studenter och anställda brottas vi med frågan om hur vi på längre sikt skall organisera – och finansiera – den så avgörande forskningsinfrastrukturen. Här lämnar nu Joseph Nordgren över till Kristina Edström som rektorsråd. Joseph har gjort ett fantastiskt arbete med att medvetandegöra hela det breda universitetet om dessa frågors vikt och bidragit starkt till att en nationell ordning för att hantera samordnings- och prioriteringsfrågor börjar komma på plats. Vi börjar nu se utmaningens dimension och komplexitet, så nu återstår ”bara” att finna lösningarna. Tack Joseph och lycka till Kristina!

Kompetensförsörjning står i fokus. De riktade satsningar som universitet gör på att öka antalet meriteringsanställningar ser ut att ge resultat – det kan bli ”dyrt” för rektors strategiska medel, men det tror vi att det är värt. En motsvarande satsning på att öka antalet internationella gästprofessorer har sjösatts under hösten. De gamla så kallade professorsprogrammen avvecklas och ersätts med kompetensförsörjningsplaner som utgår ifrån ett bredare perspektiv på rekryteringsbehov och rekryteringsstrategi.

dag-hammarskjold-forelasning

Uppsala universitet fortsätter att vara en lokal, nationell, internationell mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog, precis som vi slår fast i våra mål och strategier. Uppsala Health Summit handlade i år om barnfetma. Sanords konferens i Uppsala samlade deltagare från 40-talet universitet i Norden och södra Afrika, inklusive Mauritius president. Dag Hammarskjöld-föreläsningen med Ban Ki-moon fick i år fylla Blå hallen i Stockholms stadshus eftersom aulan varit stängd för renovering. Under Almedalsveckan är Campus Gotland antagligen landets hetaste mötesplats, och Nobelföreläsningarna i december fyllde våra hörsalar på Ångström, BMC och i Ekonomikum till brädden.

pennan

Vi har mycket att glädjas och vara stolta över. Vi befäster placeringen för Uppsala universitet som ett topp-100 universitet – trots allt tuffare konkurrens. Vi har fortsatt högt söktryck till våra utbildningar, klart högst i landet om man ser till det totala antalet sökande till höstterminens kurser. Vi är fortsatt framgångsrika i den hårda konkurrensen om anslag från Vetenskapsrådet; 16% av de totalt beviljade medlen tilldelades Uppsala. Vi fortsätter att växa, om än långsammare än under den senaste femårsperioden, och närmar oss 7000 medarbetare. Detta ger oss goda skäl att fira rejält vid valda tidpunkter; våra promotioner i januari och maj, professorsinstallationen i november (i år för första gången i historien med fler kvinnor än män) och de olika examenshögtiderna är varma tillställningar där våra hårt arbetande studenter, doktorander, lärare och forskare får välförtjänt belöning för sin möda.

Den nationella arenan påverkar oss. I november kom mandatperiodens forskningsproposition som fått både ris (ganska mycket) och ros (viss). Den anger vissa viktiga ramar för vår verksamhet under kommande år. Regeringen har annonserat att man särskilt skall utreda styrnings- och resursfördelningssystem och internationalisering, angeläget i båda fallen. Redan pågående utredningar handlar om tillträde till högre utbildning respektive hantering av oredlighet i forskning. Den senare frågan har fått väldig uppmärksamhet under året efter den tragiska och omskakande Macchiarini-affären vid KI. Under det gångna året kom också utredningar om karriärvägar (Ann Fust), universitetsledningsfrågor (Kåre Bremer) samt Gotlandsregionens utvecklingsfrågor (Peter Larsson), i samtliga fall utredningar som vi på olika sätt förhåller oss aktivt till.

gotland

Vi lever i en orolig omvärld. 2016 har varit ett omskakande år på det internationella planet. Det fasansfulla kriget i Syrien fortsätter. Flyktingströmmarna ökar och från Medelhavet fortsätter rapporterna om haverier med tragisk utgång. Kuppförsöket i Turkiet och dess efterföljande motreaktion har inte minst visat att akademisk frihet och universitetens självständighet är sköra ting. Terrorattacker har skakat Europa. Brexit-omröstningen och presidentvalet i USA visar att den globala öppenhet som vi förknippat med västliga demokratier inte kan tas för given. I allt detta ligger också ett ansvar på universiteten, att stå för tankens frihet och inte minst att insistera på och verka för att samtalet om samhällets utveckling skall vila på respekt för kunskap och faktiska förhållanden.

amerikaanalys

Nu ser vi alla fram emot välförtjänt ledighet, som vi hoppas ni får ha tillsammans med era nära och kära. Vi ses efter nyår, med en ny termin då vi ska välkomna nya studenter till vårt universitet. Vårt bästa bidrag till en bättre värld är att fortsätta att bedriva forskning och utbildning av högsta akademiska kvalitet – i nära samverkan och samspel med alla andra goda krafter i samhället.

God Helg och Gott Nytt År, önskar

Eva Åkesson, rektor
Anders Malmberg, prorektor
Katarina Bjelke, universitetsdirektör
Stellan Sandler, vicerektor
Torsten Svensson, vicerektor
Johan Tysk, vicerektor