Konsistoriet träffades på tisdagen på Scandic hotell för det sista mötet innan julledigheterna. Som vanligt inleddes gårdagens möte med rektorsrapport-december2016. Den handlade till stor del om forskningspropositionen.

Konsistoriet fick också tillfälle att gå igenom universitetets riskanalys som vi i ledningsrådet har arbetat med under hösten i olika konstellationer. Vi kunde också ha en förberedande diskussion om budgetunderlaget, det vill säga vilka punkter vi vill lyfta till regeringen och som vi vill att de ska beakta när de gör budget för kommande år. Eftersom forskningspropositionen just har presenterats och behandlar forskningsfrågor är det naturligt att budgetunderlaget får en tonvikt på utbildningsfrågor. En sak som är uppe till diskussion är ökade resurser till grundutbildning både fler platser men också högre ersättning. Under de senaste åren har HSTJ området fått kvalitetshöjningar men nu är det verkligen dags att även de laborativa delarna av utbildningarna får en förstärkning. Det blev en bra diskussion. Både riskanalysen och diskussionen om budgetunderlaget är en förberedelse för konsistoriets möte i februari då budgetunderlag och verksamhetsberättelse ska fastställas och skickas till regeringen.

Ett viktigt  beslut var att konsistoriet gav mig i uppdrag att inleda en översyn av universitetets arbetsordning. I den beskrivs ansvar och roller för alla universitetets olika delar och hur arbetet ska bedrivas inom universitetet, exempelvis: Vad beslutar en fakultetsnämnd om? Vilket ansvar har en dekan? Hur utser vi prefekter, dekaner och vicerektorer inom universitetet? Dagens arbetsordning börjar bli gammal, för något år sedan kom Kåre Bremers ledningsutredning som behandlade en del frågor som nu är aktuella. I remissvaren om rektorsprocessen belystes också flera frågor som kan behandlas och tas om hand i översynen. Det är viktigt att den processen ska få ta tid, att hela universitetet kan engageras genom studenter, lärare, forskare och övriga anställda. Jag återkommer med mer om detta efter årsskiftet.

Jag själv var inte med på en av huvudpunkterna på dagens agenda. Den som handlade om processen för tillsättning av rektor. Jag meddelade konsistoriet redan i oktober att jag står till förfogande för omförordnande om universitetet vill. Viktigast är dock att det blir en bra process och det hoppas jag att dagens beslut ger förutsättningar för. Hur de slutgiltiga skrivningarna blev kan ni se på universitetets webb inom kort.

Konsistoriet är också styrelse för Uppsala universitets stiftelseförvaltning. Kent Berg från Akademiförvaltningen, gjorde en gedigen presentation av hur arbetet med att förvalta våra 601 stiftelser går till. Varje år bidrar stiftelserna med drygt 220 miljoner till universitetets verksamhet. Det går till forskning, doktorander, stipendier, lokaler, pensioner och mycket mer. Stiftelserna betalar dessutom för våra historiska miljöer, trädgårdar, musik, museer och akademiska högtider. De möjliggör för oss på universitetet att göra mycket som vi annars inte hade haft möjlighet till. Så då och då bör vi skänka en tanke av tacksamhet till Gustav II Adolf och våra andra donatorer.