Idag fick vårt utökade ledningsråd besök av två personer från Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet som har fått i uppdrag att stödja lärosätena med deras arbete med jämställdhetsintegrering. I 2016 års regleringsbrev fick vi som universitet det uppdraget. Regeringen lyfter fram ojämställda karriärvägar i akademin, behovet av att motverka könsbundna studieval och att förbättra kvinnors och mäns genomströmning som särskilt prioriterade områden.

Som ett led i detta arbete har vi gjort en kartläggning gjorts av universitetets centralt beslutade och genomförda jämställdhetsåtgärder 2004-2015. Jämställdhetsarbetet har ofta bedrivits som projekt och under projektens gång har problemområden uppmärksammats och åtgärder genomförts. Det blev en imponerande lista. Jag kan konstatera att Uppsala universitet har under lång tid bedrivit ett intensivt arbete för jämställdhet och lika villkor. Uppsala universitet har överlag nått de mål om andel kvinnor av nyanställda professorer som satts upp av regeringen, senaste perioden 2012-2015 var det 36%. Jag är övertygad om  att de satsningar som universitetet genomfört, t.ex. ”Kraftpaket för jämställdhet” har bidragit till detta, och att ledning på olika nivåer betonar betydelsen av ett kontinuerligt och systematiskt lika villkors- och jämställdhetsarbete bidrar. Nästa steg är en probleminventering som snart är genomförd.

En handlingsplan ska tas fram för jämställdhetsintegrering och detta har en arbetsgrupp och en referensgrupp fått i uppdrag av rektor. I arbetsgruppen ingår Anna T Höglund, rektorsråd för lika villkor, Ann-Sofie Wigg Bodin, personalavdelningen och Tom Petersson, planeringsavdelningen. Därtill har studentkårerna utsett en medlem i arbetsgruppen. Anna T Höglund har utsetts till ordförande och utredare Tom Petersson till sekreterare i arbetsgruppen. Rådet för lika villkor utgör referensgrupp till arbetsgruppen, som regelbundet avrapporterar arbetet till rektors ledningsråd. Handlingsplanen planeras komma ut på remiss strax efter nyår och allt ska vara klart och rapporteras in till departementet  den 25 maj 2017. Viktigt är att ta fasta på det råd som vi fick – bättre att välja ut några få områden  och hellre göra de väl än att göra långa handlingsplaner som inte blir till någon nytta. Om ni har synpunkter och förslag så kontakta gärna arbetsgruppen eller er representant i Rådet för Lika villkor.

Nedan är några bilder från dagens arbete i det utökade ledningsrådet:

img_3836img_3838img_3837

Vad är jämställdhetsintegrering?
(från Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet)

Jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att nå de jämställd-hetspolitiska målen. Med Europarådets definition innebär strategin:

”(om)organisering, förbättring, utveckling och utvärdering av beslutsprocesser, så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i beslutsfattandet.”

Konkret kan det handla om att utveckla styrsystem och kärnverksamheter så att de motverkar ojämställdhet och skapar en rättvis resursfördelning, ett kvalitetsarbete som inte missgynnar någon på grund av kön, eller villkor för utbildning som inkluderar studerande oavsett kön och andra maktordningar.