Varje termin har styrelsen ett internat för att få tillfälle att diskutera strategiska framtidsfrågor mer på djupet. Denna gång gick resan till Lund och igår har vi klarat av den mer formella delen av mötet. Jag inledde mötet som brukligt med rektors-rapport om vad som har hänt sedan sist och på gång inom universitetet.

De senaste veckorna har processen för tillsättningen av rektor vid Uppsala universitet diskuterats intensivt både inom och utanför universitetet. Frågan har väckt ett stort intresse. Debatten har handlat om processen men den berör dessutom universitetets autonomi och har blivit mer principiell. Jag är imponerad av det ansvarstagande medarbetare och studenter har visat genom sitt engagemang i frågan.

Efter justering så kommer förslaget till process gå på remiss inom universitetet, remissen kommer ut på måndag den 31 oktober.  Jag tycker det är bra att medarbetare och studenter får en ordentlig chans att tycka till före konsistoriet ska fatta beslut i december. Inför dagens möte hade jag bett konsistoriet om ett förtydligande om frågan om förlängning för sittande rektor i förslaget samtidigt har jag också meddelat konsistoriet att jag gärna fortsätter som rektor i ytterligare tre år – om universitet så önskar. Förslaget finns nu här.

Vid dagens möte fastställdes Uppsala universitets forskningsstrategier. Dokumentet ger både en nulägesbeskrivning och en strategisk riktning för framtiden. Uppsala universitet står med sin bredd och flera styrkeområden väl rustad för framtiden. Vi kan och vill bedriva forskning som utgår både från samhällets utmaningar och inomvetenskapliga frågeställningar.

Konsistoriet fick också utrymme under dagen att diskutera en av mina absoluta hjärtefrågor – strategisk kompetensförsörjning. Vi vill kunna attrahera de allra bästa forskarna och lärarna. Då är det viktigt att vi kan erbjuda kreativa, stimulerande forskningsmiljöer och goda villkor. Under höstens dialoger med områdena så är det denna fråga som kommer att vara i fokus. Vi hann också med att inleda ett samtal kring lokalförsörjning i ett längre perspektiv. Viktiga frågor som vi kommer att återkomma till i olika fora.

Idag fortsätter konsistoriet med  diskussioner om infrastruktur – en viktig framtidsfråga för vårt universitet. Vi besöker två av de anläggningar som är viktiga för oss – Max IV och ESS. Uppsala universitet är den största användaren av Max IV. Freia-hallen på Ångström är en testanläggning för ESS och Kristina Edström leder den internationella forskarskolan på ESS. Rektorsråd Joseph Nordgren inleder dagens program och ger  en överblick när det gäller infrastruktur på nationell nivå och vårt interna arbete med frågan.