Idag fattade jag beslut om Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar, riktlinjer och finansiering. Det är många som har bidragit till detta beslut under flera år. KrUUt panelen som föreslog detta redan 2012, den arbetsgrupp som jag tillsatte 2015-03-14 med uppdrag att lämna förslag på en modell för systematiska utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Arbetsgruppen leddes av vicerektor Torsten Svensson och överlämnade förslag till rektor 2016-03-01 och som skickades därefter ut på remiss till områdesnämnder/fakultetsnämnder, studentkårer, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen som alla bidrag med konstruktiva förslag till förbättringar.

Kvalitetsrådet under ledning av prorektor Anders Malmberg har lotsat fram förslaget till beslut  idag och med Åsa Kettis och Maria Wolters som  vägledande experter under hela resan. Att vi idag tar detta steget beror även på att UKÄ har ändrat sina utvärderingar och kommer framgent granska av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete istället för som tidigare göra programutvärderingar. För att underlätta genomförandet beslutade jag även att närmare 12 miljoner avsätts för finansiering av områdenas arbete med modellen för utbildningsutvärderingar. Nu närmast under 2017 sätter områdena igång med piloter och under en sexårsperiod ska all utbildning ha varit igenom systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Ni får ursäkta men jag kan inte låta bli att lägga ut hela beslutet.

Idag beslutade jag som rektor att:

fastställa riktlinjer för Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar

områdes/fakultetsnämnder ges i uppdrag att:

  • utveckla områdets/fakultetens former för systematisk kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning ur ett helhetsperspektiv, inbegripet årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar
  • genomföra och redovisa minst en utbildnings-utvärderingspilot per vetenskapsområde under 2017 (se beslut Pilotomgång av utbildningsutvärderingar 2017)
  • genomföra utvärdering av all utbildning inom området/fakulteten under en sexårscykel 2017-2022
  • aktivt bidra till erfarenhets- och kunskapsutbyte avseende kvalitetsarbete över fakultets- och områdesgränser (bidra med granskare till andra fakulteter/områden och till såväl organiserat som informellt erfarenhetsutbyte)
  • senast 2017-06-16 inkomma till rektor med en preliminär plan över samtliga utbildningsutvärderingar för sexårscykeln 2017-2022
  • senast 2018-02-28 redovisa områdets/fakultetens former och rutiner för utbildningsutvärderingar och årlig uppföljning för rektor
  • senast 2018-02-28 inkomma till rektor med en utvecklad beskrivning av området/fakultetens former för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Dessa beskrivningar tillförs program för kvalitetsarbete vid dess revidering.
  • under första halvåret 2020 genomföra en enklare utvärdering av kvalitetsarbetet inom respektive område/fakultet, med fokus på former för årlig uppföljning och utbildningsutvärderingar, liksom av det universitetsgemensamma stödet, så att rutiner och arbetssätt kan förbättras redan under innevarande sexårscykel. Utvärderingen ska omfatta alla berördas perspektiv (område/fakultetsnämnd, andra utbildningsansvariga, lärare och annan personal involverade i utbildningen samt studenter). Resultat och förslag på åtgärder redovisas kortfattat till rektor senast 2020-06-30.

ovanstående utvärdering inom områden/fakulteter ska följas av en revidering av de universitetsövergripande riktlinjerna om så behövs.

det universitetsgemensamma stödet utvärderas av minst två externa kollegor och minst en intern kollega från varje vetenskapsområde inom ramen för sexårscykeln.

ge universitetsdirektören i uppdrag att tillse ett ändamålsenligt universitetsgemensamt stöd, vilket inbegriper kunskapsstöd vid utformning av utvärderingar och uppföljning (inbegripet skriftliga rekommendationer), genomförande av studentbarometer och årlig konferens, sammanställning av kvalitetsrapport samt framtagande av nyckeltal som underlag för utbildningsuppföljning.