När vi ser tillbaka på terminen är det imponerande hur mycket som sker inom Uppsala universitet under bara några månader. Ni bidrar alla med enastående insatser. Tack vare alla er – kompetenta medarbetare och duktiga studenter – kan universitetet vara en viktig drivkraft i samhällsutvecklingen. Våra studenter får möjlighet att skaffa sig en förstklassig utbildning och i forskningen samarbetar vi med universitet och institut runt om i världen. Inte konstigt att vi är globalt kända och rankas bland de främsta universiteten. Tänk på det när ni vilar upp er under sommaren.

Doktorspromotion maj 2016 Domkyrkan Foto. Mikael Wallerstedt

Doktorspromotion maj 2016
Domkyrkan
Foto. Mikael Wallerstedt

När vi ser tillbaka på våren är det många olika händelser som förtjänar att lyftas fram.

Ett av årets första forskningspolitiska ställningstaganden gällde universitetets svar på FOKUS-remissen – Vetenskapsrådets förslag om att införa en nationell forskningsutvärdering i Sverige. Vi sa nej av principiella, kvalitetsmässiga och effektivitetsmässiga skäl. Systemet skulle underminera lärosätenas ägarskap över kvalitetsfrågorna, ha begränsat värde som underlag för kvalitetsarbete och forskningsförnyelse och vara ett både kostsamt och ineffektivt system för resursfördelning

Istället anser vi att lärosätena själva ska ha – och ta – kvalitetsansvaret. Därför är vi stolta över att Uppsala än en gång går före med sin egen kvalitetsutvärdering – KoF17. Utvärderingen ska vara klar nästa år och jämfört med tidigare lägger vi, denna gång, särskilt fokus på de processer som skapar kvalitet och förnyelse i våra forskningsmiljöer.

Utbildningspolitiskt är dimensioneringsfrågan fortsatt central. Vi tvingas fortsätta den successiva neddragningen av antalet studieplatser, vilket betyder att färre av de motiverade studenter som söker till oss får möjlighet att studera. Trots det tog vi under våren emot 4781 recentiorer och på Gotland har campusstudenterna ökat från 715 till 935 på två år. Det är ett bra resultat men det är fortfarande en bit kvar till målet på 1 500 studenter i Visby.

Campus Gotland.

Campus Gotland

Dimensioneringen hänger också samman med de utmaningar samhället står inför. Universitetet vill och kan bidra med kunskap, kreativa lösningar och innovationer om vi får förutsättningar. I dagens situation med många nyanlända i Sverige skulle Uppsala universitet kunna bidra till integration, genom riktade utbildningsinsatser och satsningar på kompletterande lärarutbildning.

Universitet ska vara internationellt attraktivt. Vi arbetar med människor i hela världen och och berikas när studenter, doktorander och forskare söker sig hit. Men tyvärr har vi inte tillräckligt med stipendier att erbjuda de utomeuropeiska studenter som vill läsa i Uppsala. Här driver vi på för att vi dels ska få ökad handlingsfrihet för internationalisering, dels ett kraftfullt nationellt stipendieprogram. Medan vi väntar på regeringen gör vi vad vi kan med de resurser vi har.

Eva Åkesson, Peter Wallensteen och Ban Ki-Moon, Dag Hammarskjöldföreläsningen 2016.

Eva Åkesson, Peter Wallensteen och Ban Ki-moon, Dag Hammarskjöldföreläsningen 2016.

Ni som följer rektorsbloggen har sett hur vi varit världen runt och deltagit i möten i alla världsdelar under våren. Vi gör det eftersom vi vet att en framgångsfaktor i internationaliseringsarbetet är att se till att vi håller kontakten med alla våra vänner och alumner runt om i världen. Genom internationella nätverk ser vi till att Uppsala universitet finns med i rätt sammanhang och samarbetar med de bäst lämpade inom alla våra områden.

IMG_0204

Brazil–Sweden Excellence Seminar den 17 maj 2016.

Men vi har också en roll i att stödja de som vill utvecklas och växa i länder med en svagare utbildningstradition. Överallt i världen spelar universiteten en viktig roll i det demokratiska arbetet. I samarbete med det internationella nätverket Scholars at risk försöker vi hjälpa till att skapa en fristad för utsatta intellektuella när möjlighet ges. I en alltmer orolig värld med svåra konflikter där yttrandefrihet och akademisk frihet är attackerade blir dessa frågor allt viktigare.

Inom forskningen förbereds och inleds flera gränsöverskridande satsningar: Medicinsk teknik, antibiotikaresistens, migration, rasism, och det nya arbetslivet är exempel på områden där vår forskning och kunskap kan göra skillnad. Gemensamt för dem alla är att flera fakulteter och vetenskapsområden är engagerade.

Att leda en så bred och komplex verksamhet som universitetet är ett privilegium, men det finns många utmaningar. Hur ett universitet bäst ska styras och ledas är en diskussion som i en eller annan form pågått i alla tider. Nyligen aktualiserades diskussionen genom Kåre Bremers utredning, som lett till många diskussioner och har varit en bra utgångspunkt när vi diskuterat om styrnings- och ledningsfrågor i olika fora: Är vårt system för ledning och styrning transparent och lättbegripligt? Hur kan vi vitalisera kollegialitet och studentinflytande och samtidigt skapa förutsättningar för tydligt ledarskap på alla nivåer inom universitetet? Behöver vi i något avseende revidera arbetsordningen? Under mitten av våren lämnade vi ett yttrande till regeringen i frågan. Läs yttrandet här.

FullSizeRender

Doktorspromotion i domkyrkan

Men allt har inte varit arbete, vi har också fått fira. Under våren har vi hållit två promotioner. En välbesökt, högtidlig vinterpromotion som blev den sista i Universitetshuset innan renovering. Den andra promotionen ägde istället rum i en fullsatt domkyrka. Det blev minst lika högtidligt som det brukar. Promotionen är en så stark och viktig tradition att den överlever en flytt, låt vara tillfälligt.

Vi har också haft intressanta möten och konferenser om bostadsfrågan, trafficking och reproduktiv hälsa bland annat. Besökarna har varit många. När världskända personer gästar oss, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, blir vi uppmärksammade internationellt. Det är roligt, men roligast är att anledningen att de vill komma hit: De vill gärna förknippas med Uppsala universitet och det vi står för.

RektorProrektorJUNI2016

Nu önskar vi en glad sommar och hoppas ni alla kommer tillbaka efter semestern, sugna på nya stordåd.

Eva Åkesson – rektor
Anders Malmberg – prorektor
Katarina Bjelke – universitetsdirektör
Johan Tysk – vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
Stellan Sandler – vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci
Torsten Svensson – vicerektor för vetenskapsområdet för samhällsvetenskap och humaniora