Den första juli är det tre år sedan ”Uppsala universitet – Campus Gotland” bildades genom en sammanslagning av Uppsala universitet och Högskolan på Gotland. Tiden går fort när man har roligt och särskilt om man gör något viktigt. Men även om tiden gått fort har vi hunnit med mycket. Campus Gotland är en framgång.

Gotland_MG_0412

Nu har alla våra vetenskapsområden verksamhet på Gotland. Vi är stolta över att antalet studenter på campus har ökat med drygt 200 och att söktrycket till utbildningarna är stort. Till hösten startar Uppsala universitets första internationella Bachelor-program som ges helt på engelska på Gotland (speldesign). Vi har några av de starkaste utbildnings- och forskningsmiljöerna i Europa i arkeologi, konsthistoria och etnologi och vi planerar för fler forskningssatsningar bland annat inom kulturvård och besöksnäring. Plattformar för Östersjösamarbete har skapats, liksom för innovationsutveckling. Vi testar nya arbetssätt och arbetsformer i aktivitetsbaserade miljöer.

Vi kan konstatera att det går bra och det tyckte också utredarna Lars Haikola och Lars Burstedt i sin utredning som presenterades för konsistoriet (universitetets styrelse) i december. De såg också förbättringspotential och i förra veckan beslutade Uppsala universitets konsistorium att genomföra några av de förslag som utredarna presenterat.  Administration och intendentur planeras bli en del av universitetsförvaltningen från och med den 1 januari 2017. Avsikten är att  förbättra stödet till studenter och institutioner. Konsistoriet beslutade om en ny arbetsordning för planeringsrådet som nu får en tydligare rådgivande funktion, såväl till fakulteter och vetenskapsområden som till rektor. Det betyder att planeringsrådet får ett starkare inflytande över verksamhetsutvecklingen på Gotland. De kommer också få i uppdrag att revidera och formulera nya mål och strategier för Campus Gotland. I konsistoriets beslut om verksamhetsplan för 2017 fortsätter utbyggnationen av antalet utbildningsplatser successivt för att universitetet ska nå 1 500 studenter på campus. Dessutom fortsätter satsningen på att förstärka forskningsmiljöerna.

Men vi nöjer oss inte med det. Både konsistoriet och dekanmötet har under våren förlagt möten till Campus Gotland för att diskutera utvecklingen av verksamheten och hur vi ska nå dess fulla potential. Det finns många idéer och initiativ, till exempel ökat forskningssamarbete med MAX IV (som invigs i Lund på tisdag) inom kulturarvsområdet, påbyggnadsutbildning för lärare, ytterligare utveckling av speldesignområdet och ökat Östersjösamarbete. Det var därför extra intressant att idag kunna få ta del av Peter Larssons rapport ”Hållbara Gotland”.

IMG_2948

IMG_2949

Det är en intressant rapport på många sätt. Förväntningarna på Uppsala universitet är höga och ska så vara. Många av förslagen liknar sådant som vi själva har diskuterat – bland annat att utveckla närmare samarbeten med andra lärosäten och med näringsliv. En bra partner skulle vår granne SLU kunna vara. Vi gör redan mycket tillsammans i Uppsala och skulle säkert kunna göra mycket nytta ihop, även på Gotland. Vi har också en bra innovationsverksamhet vid Uppsala universitet. Den skulle vi säkert kunna anpassa till gotländska behov.

Vi är glada över att utredningen ser att vårt arbete med utbildning och forskning är en förutsättning för samhällsutvecklingen, även på Gotland. Vår framgång ska föda mer framgång vilket leder till ännu högre förväntningar på oss. Det är en positiv utmaning och vi ska göra allt vi kan för att leva upp till behoven. Men vi har ett motkrav: Vi behöver få ekonomiska förutsättningar och tillräckligt handlingsutrymme för att göra ett bra arbete.