Idag samlades konsistoriet för terminens sista möte innan sommaruppehållet. En av de positiva konsekvenserna av ombyggnationen av universitetshuset är att konsistoriet får lära känna fler miljöer vid Uppsala universitet. Dagens möte ägde rum i den vackra boksalen på Carolina Rediviva.IMG_3237

Konsistoriet kunde idag hälsa två nya externa ledamöter välkomna. Gunilla Fransson, som har sin bakgrund från näringslivet, bland annat Ericsson och Saab. Gunnar Svedberg, som tidigare har varit rektor både för Mälardalens högskola och Göteborgs universitet. Han har bred sektorserfarenhet och är idag knuten till IVA (Kungliga Ingenjörvetenskapsakademin). Vid mötet blev Gunnar Svedberg också utsedd som vice ordförande i konsistoriet. Styrelsen med nuvarande sammansättning har förordnande till och med sista april nästa år.

Till hösten kommer fyra nya studentrepresentanter: Caisa Lycken, Jakob Ekengard, Adam Sabir och Fredrik Hultman, av vilka Jacob och Caisa var närvarande redan på dagens möte. Tove Leire kommer att fortsätta som studentrepresentant ett år till.

Det är gott att veta att vi har fått en så engagerad styrelse som för konstruktiva diskussioner för universitetets bästa. Efter välkomnanden inleddes mötet med rektors rapport om vad som hänt sedan sist. Se bilderna här.

Konsistoriets junisammanträde innehåller alltid ett av årets viktigaste beslut – verksamhetsplanen för nästkommande år. I den sätts de ekonomiska ramarna och planeringsförutsättningarna för vetenskapsområden, fakulteter och de universitetsgemensamma funktionerna. Verksamhetsplanen har beretts och diskuterats inom våra vetenskapsområden, på ledningsrådet och knådats fram till det förslag som nu kunde läggas på konsistoriets bord. Verksamhetsplanen för 2017 är relativt stram och innehåller inga stora ekonomiska förändringar, men innebär en genomgående satsning på kvalitet.

Inom utbildningsområdet är det fortsatt ”trångt under taket”.  Med det menas att det takbelopp universitetet får av regeringen och som avgör hur många utbildningsplatser vi kan erbjuda är snålt tilltaget. Under de senaste åren har vi tvingats minska antalet studieplatser och det har särskilt drabbat fristående kurser. Under 2017 görs därför en satsning på sådana kurser. Vi i ledningen har under lång tid påpekat för regeringen att vi gärna vill utbilda fler studenter. Konsistoriet delar vår oro för utvecklingen över minskningen av fristående kurser. Diskussionen om detta kommer att fortsätta. Dessutom fortsätter satsningen för att successivt uppnå målet med 1500 studenter på Campus Gotland.

En annan satsning som påverkar både utbildning och forskning är ett internationellt gästforskarprogram. Det är ett sätt att stimulera internationell mobilitet och inspirera till förnyelse på både kort och lång sikt. Universitetet kommer dessutom att fortsätta arbetet med att attrahera de mest kvalificerade lärarna och forskarna genom en satsning på akademiska meriteringsanställningar. I planen ligger också en fortsatt satsning på kvalitet och kvalitetsuppföljning av forskning och forskningsmiljöer genom KoF17 samt systematisk utvärdering av utbildningarna. Verksamhetsplanen kommer att publiceras på universitetets webbplats inom kort.

I höst kommer regeringen att presentera en ny forskningsproposition. Vi vet ännu inte vad den innehåller och om det kommer att påverka verksamhetsplanen för nästa år. Vi hoppas på höjda basanslag och att regeringen lyssnat till de punkter vi lyfte i vårt inspel som vi lämnade in till regeringen i november 2015. Läs inspelet här.

IMG_3239
Universitetets mål och strategier konkretiseras bland annat i de olika programmen. Konsistoriet har tidigare fattat beslut om tre program: internationalisering, samverkan och hållbar utveckling – nu var det dags för ett fjärde, programmet för lika villkor. Det har tidigare varit uppe för diskussion på konsistoriets möte i april och även skickats på en intern remissrunda. Rektorsrådet för lika villkor Anna T Höglund kunde tillsammans med Mikael Landsten från personalavdelningen presentera ett reviderat förslag. Konsistoriet fastställde programmet och påpekade vikten av uppföljning. Programmet kommer att vara ett gott stöd nu när arbetet fortsätter med att formulera handlingsplaner för lika villkor både universitetsgemensamt, för vetenskapsområden, fakulteter och institutioner.

Mötet avslutades med att vi fick avtacka våra avgående studentrepresentanter. Vi är stolta över att vi har engagerade studenter i alla våra beslutande församlingar. Tack för att ni gör besluten så mycket bättre! Vi fick också tillfälle att avtacka konsistoriets sekreterare Irene Johansson som nu går i pension. Hon har verkat under tre rektorer och under tre ordföranden. Tack Irene! Vi kommer att sakna dig.

Vårterminens arbete i konsistoriet avslutades med att överbibliotekarie Lars Burman berättade om universitetsbibliotekets roll och utvecklingen av biblioteksresurser för studenter, forskare och allmänhet. Konsistoriet fick en presentation av det digitala biblioteket, som finns tillgängligt överallt, dygnet runt och också av de fysiska biblioteksmiljöerna. Han berättade även om utvecklingsbehoven och om ombyggnationen av Carolina Redivivas entré inför bibliotekets 400-årsjubileum. Det pågår så mycket spännande.  Nu tillönskar vi konsistoriet en trevlig sommar!