Nedräkningen för sista april har börjat och klockan har kommit upp på Carolina Rediviva. Det händer mycket så här i slutet av april.

I måndags kom ansökningsstatistiken inför hösten. Uppsala universitet är det lärosäte som har flest sökande i hela landet även om antalet minskat något. Det beror mest på mindre ungdomskullar och stark arbetsmarknad. Vi hoppas att vi i fortsättningen kommer att få ta emot fler studenter och öka platserna på kurserna. Så vill vi stimulera det livslånga lärandet.

I tisdags fattade vi flera viktiga beslut. Antibiotikaresistens är en av de stora globala samhällsutmaningarna och universitetet kunde formellt inrätta vårt nya Antibiotikacenter. Dessutom fattades ett genomförandebeslut för ombyggnation av Carolina Redivivas entré. Den fullföljer tankarna om ett öppet, tillgängligt universitetsbibliotek, en ny mötesplats och en tillgång för såväl universitet som staden. Arbetet kommer att påbörjas hösten 2017 och jag hoppas att både Segerstedthuset och renoveringen av universitetshuset kommer att vara färdig då.

Vårsolen sken när Uppsala universitetets konsistorium (styrelsen) samlades på Krusenbergs Herrgård vid lunchtid på onsdagen. På aprilmötet ges utrymme för diskussion om mer strategiska framtidsfrågor för universitetet. Denna gång inledde vi med den digitala revolutionen inom utbildning och forskning. Inspel till diskussionen om både vad som är på gång i omvärlden men också inom universitetet gjordes av överbibliotekarie Lars Burman, David Blanck-Schaffer från IT institutionen och Mats Cullhed som arbetar med pedagogisk utveckling. Den digitala utvecklingen påverkar allt från publiceringsmönster och Open Access till pedagogisk utveckling och undervisningsformer. Den är också avgörande för vilken miljö vi kan erbjuda och hur vi fortsättningsvis kommer att kunna konkurrera om både studenter och forskare.

Den andra stora framtidsfrågan som behandlades under onsdagen var dimensioneringen av forskarutbildningen. Det är en vikande trend i hela Sverige och även hos oss. Vicerektorerna Torsten Svensson, Johan Tysk och Stellan Sandler presenterade hur tendensen är för respektive vetenskapsområde. Sara Andersson som är doktorand och ledamot beskrev också hur doktorandernas vardag kan se ut. Hur ska den optimala fördelningen se ut mellan post-docs och doktorander? Vad händer med undervisningen om antalet doktoranderna blir färre?

Under torsdagen fortsatte konsistoriets möte med den mer formella delen. Det inleddes som vanligt med rektorsrapport där jag presenterade aktuella frågor, både det som hänt sedan sist men även det som är på gång framåt.Konsistoriet april final

Internrevisionen som har sitt uppdrag direkt från konsistoriet och internrevisionschefen Gunilla Liljeroth lämnade årsrapporten för revisionsarbetet 2015. Under året har de särskilt granskat planen för lika villkor, anläggningstillgångar och IT-infrastruktur. De kunde konstatera att det pågår bra verksamhet inom universitet men att uppföljningen brister ibland. Konsistoriet kunde ändå konstatera att den interna styrningen och kontrollen i huvudsak fungerar väl.

Verksamhetsplanen är något som styrelsen arbetar med nästan hela året runt även om beslutet fattas vid junisammanträdet. Under torsdagen presenterade planeringsdirektör Daniel Gillberg nyckeltal om forskning och utbildning och hur de förhåller sig till universitetets mål och strategier.

Studenthälsan är viktig för universitetet och har en bra och uppskattad verksamhet. Universitetet har, enligt högskoleförordningen, ett ansvar för att studenter får tillgång till hälsovård. I Uppsala har organisationsformen varit annorlunda än på andra lärosäten. Därför inrättar universitet en hälsovårdsmottagning för studenter som en enhet vid studentavdelningen och erbjuder Studenthälsans styrelse en verksamhetsövergång från och med den 1 juli. Vår avsikt är att ta ett helhetsgrepp och även kunna erbjuda studenterna förebyggande motionsverksamhet. Därför har vi ansökt om ett avgiftsbemyndigande hos regeringen – vi väntar på svar och får se hur det går. Att studenterna även fortsättningsvis har stort inflytande på verksamheten är viktigt vilket poängterades av konsistoriet i beslutet.

Konsistoriet fastställde programmet för samverkan som utgår från universitetets mål och strategier. Förslaget har varit ute på remiss inom universitetet och diskuterats grundligt av konsistoriet vid tidigare möten. Programmet kommer att publiceras på webben inom kort.

Programmet för Lika villkor var däremot uppe för en första diskussion. Rektorsrådet för Lika villkor Anna Höglund och Mikael Landsten från personalavdelningen presenterade ett utkast till revidering. Frågor som lyftes särskilt var relationen till regeringens krav på en plan för jämställdhetsintegrering och vikten av att Lika villkorsperspektivet finns med i KoF 17.

Torsdagens möte fortsatte med en diskussion om universitetets forskningsstrategier “Beredskap för det oväntade” som presenterades Kristina Edström och Margaretha Andersson. Uppsala universitet kan med sin bredd och sitt djup ta oss an saker som händer i omvärlden med mycket kort startsträcka. Något som är en tillgång för vår verksamhet, men också för samhället i stort. Sist på mötet kom Henrik Pompeius och berätta om sin utredning. Han har haft i uppdrag att komma med förslag hur vi kan höja ambitionsnivån  vårt arbete med fundrasing och alumner och samla våra insatser kring externa relationer.

Efter avslutat möte fick prorektor vara värd för en internationell delegation från Vietnam och en från Göteborg. Själv fortsatte jag till en akademisk högtid vid högskolan i Gävle.

IMG_2628

Veckan avslutas med myndighetsdialog på utbildningsdepartementet. Den sker varje år vid den här tiden. Där tar vi upp vilka utmaningar universitet står inför och vilka möjligheter vi ser att stärka Sverige som kunskapsnation. Budgetunderlaget som vi har skickat in tidigare i vår låg till grund för samtalet men även vårt inspel till den kommande forskningspropositionen som kommer i slutet av oktober. De var även intresserade av vårt arbete med nyanlända och integration, frågor om hantering av oredlighet kom också upp.

Dagen avslutade med festligheter för våra Gustafssonpristagare. Grattis till Anderas Helleander, Tova Fall, Jens Carlsson och Haining Tian!

IMG_2635

Men veckan tar inte slut där. Prorektor Anders Malmberg spenderar helgen i Bryssel för att diskutera vår medverkan i ett nytt europeiskt nätverk.