Veckan startade med konsistoriemöte. Eftersom universitetshuset renoveras höll styrelsen denna gång till i Gustavianum, universitetets äldsta ännu använda byggnad som genom tiderna inrymt allt från studentbostäder, universitetsbibliotek och institutioner till idag museum. Museum Gustavianum är en resurs för utbildning och forskning samt en mötesplats mellan samhälle, kost och vetenskap. Förra året hade man mer än 80 000 besök. Tack biträdande museichef Mikael Ahlund för en fin presentation!

Februarimötet är alltid fullmatat med formella ärenden: årsredovisning, budget-underlag, intern styrning och kontroll och plan för internrevisionen.

Årsredovisningen för 2015 berättar om ännu ett bra för Uppsala universitet. Vi attraherar mer forskningsmedel, når våra mål när det gäller andelen kvinnor bland våra nya professorer (36%), söktrycket fortfarande är högt, och även om studentantalet totalt sett minskar något så så fortsätter antalet campusstudenter på Gotland att öka.

Vi slår oss dock inte till ro utan driver utvecklingsarbetet vidare – både när det gäller forskning, utbildning och samverkan. En del av det vi vill göra framöver formuleras i det budgetunderlag vi skickar till regeringen. Flera av punkterna i årets version känns igen från det inspel till den kommande forskningspropositionen som vi skickade in i höstas. Ökad dimensionering är en fråga om kvalitet. Ett brett fullskaligt universitet behöver ha en viss volym av studenter för att kunna upprätthålla kvaliteten i bredden. Höjda basanslag för forskning är en annan kärnfråga.

Eftersom måndagen var sista dag sista dagen för att lämna årsredovisning och budgetunderlag till regeringen avreste omedelbart efter sammanträdet en grupp kurirer till Utbildningsdepartementet i Stockholm för att personligen överlämna dokumenten. Läs mer i pressmeddelandet om årsredovisning och budgetunderlag här. Arbetet med årsredovisning och budgetunderlag kräver stora insatser från många personer inom universitetet, på institutioner, inom fakulteter, på områdeskanslier och inom förvaltningen, ofta under hög tidspress. Tacka alla för goda insatser och gott samarbete.

Vid Uppsala universitet har vi en tradition av stark studentrepresentation och aktiv studentmedverkan. Frågan om ställning av studentkår var uppe för beslut idag. Beslutet innebär att universitetet kommer att ha sex kårer under de närmaste tre åren. Det ställer höga krav på samordning och samarbete mellan kårerna. Självklart hoppas och tror vi att våra kloka och duktiga studenter kommer att lösa det på bästa sätt. Från universitetets sida ska vi underlätta så mycket vi kan.

Många av utvecklingsfrågorna inom universitetet hänger ihop med det akademiska ledarskapet. Utredningen Utvecklad ledning av universitet och högskolor (Ledningsutredningen) var uppe på konsistoriets bord redan i december förra året, för information och inledande diskussion. Utredningen har sedan varit på intern remiss inom universitetet. Vid dagens möte fastställde konsistoriet universitetets yttrande över Ledningsutredningens slutbetänkande. Läs yttrandet här. Den viktiga diskussionen om ledarskap och styrning pågår redan inom universitetet och kommer att fortsätta i olika sammanhang. Nästa vecka kommer utredaren Kåre Bremer att besöka prefektmötet, och ledningsutredningen blir också en punkt på vårens dekaninternat.