Under torsdagen hade universitetets styrelse (konsistoriet) sitt sista möte innan jul. Mötet inleddes som vanligt med rektors rapport om vad som hänt vid universitetet sedan sist. Läs den här.

På den fullspäckade agendan stod bland annat information om Kåre Bremers utredning om universitets och högskolors ledning. Utredningen är just nu på remiss hos vetenskapsområden och fakulteter. Den innehåller några skarpa förslag bland annat om hur rektor ska utses men också en mängd rekommendationer till lärosätena. Utredningen kommer, efter den interna processen, tillbaka på styrelsens bord i februari för slutlig beredning av svaret. De flesta lednings- och styrningsfrågor kan universitetet själv styra över och därför blir den interna diskussionen viktig, kanske ännu mer än själva svaret på remissen. Som ett exempel kommer utredaren Kåre Bremer till universitetet den 1 mars för ett seminarium om prefektrollen.

Tf byggnadsdirektör Kay Svensson presenterade för styrelsen en plan för universitetets lokalförsörjning 2016. Det var en genomgång av både av rektor beslutade byggnationer men också av de som planeras. Under nästa år kommer en process om campusplaner att påbörjas. Det handlar om allt från läsplatser, undervisningslokaler, bibliotek och laboratorier till studentbostäder, kollektivtrafik och cykelbanor. Både i Uppsala och på Gotland. Det är en diskussion som vi behöver föra med aktörer även utanför universitetet. Målet är en attraktiv miljö för studenter och anställda som stimulerar kreativitet och möten och en hållbar utveckling för hela universitetet. Uppsala universitet har präglat stadsmiljön i Uppsala sedan universitetets grundades och vi fortsätter att växa, utvecklas och bygga nya hus. Juridiska institutionen har precis flyttat in i kvarteret Munken, den 11 januari öppnar Dag Hammarskjöld- juridiska biblioteket sina nya lokaler på Slottsgränd. Segerstedthuset börjar ta form, liksom den humanistiska teatern. Snart sätts spaden i jorden för Ångström IV

Lars Haikola presenterade den utvärdering han gjort tillsammans med Lars Burstedt om samgåendet med högskolan på Gotland. Efter Ledningsrådets besök på Campus Gotland beslutade vi att tidigarelägga utvärderingen med ett år och det visar sig nu vara mycket klokt. Utredarena kunde vittna om att samgåendet har gått bra och att det finns en positiv syn på och möjligheterna med Campus Gotland. Men vad behöver universitetet göra för att förverkliga målen för och potentialen i Campus Gotland? Utredningen innehåller några mycket tydliga rekommendationer och förslag till oss. Ett stort tack till de båda utredarna för en bra utredning! Nu väntar ett remissförfarande och vissa förslagen kommer säkert att återfinnas i verksamhetsplanen för 2017.

Nu väntar julledigheter också för universitetet högsta styrande organ och jag tackar alla konsistoriets ledamöter för ett gott samarbete under året.