Dekaner, prodekaner, vicerektorer, rektorsråd, studenter och tjänstemän från universitetets olika områden samlas en gång per termin för strategiska diskussioner om framtidsfrågor. Dekaninternatet är ett arbetsmöte där diskussionerna blir en del av den interna dialogen och beredningen av olika frågor innan beslut. Under 24 timmar mellan onsdag och torsdag ägde höstens dekanmöte rum på Tammsviks herrgård.

Först på agendan stod en delrapport från utvärderingen av samgåendet med Högskolan på Gotland.  Utredarna Lars Haikola och Lars Burstedt presenterade preliminära resultat och sina förslag på hur Uppsala universitet ska uppnå de uppsatta målen för Campus Gotland. Dekanmötets diskussioner kunde till stor del bekräfta utredarnas slutsatser bland annat vad gäller att göra om intendenturstyrelsen och ge planeringsrådet ett tydligare mandat liksom att förbättra verksamhetsplaneringsprocessen. Utredningens slutrapport kommer att levereras i början december.

Lars Haikola kunde inleda även den andra stora diskussionen för dagen med tema utbildningsplanering. Lars har gjort en översikt av utvecklingen inom högre utbildning under de senaste 20 åren. Med den bakgrunden kunde vi diskutera dimensionering, överproduktion och hur att möjliggöra satsningar på nya program och stärka kvalitetsutvecklingen. Diskussionen underströk vikten av omvärldsananalys och ”benchmarking”, att dämpa svängningarna i dimensionering, ta bort bestraffning av underproduktion och för att förbättra en kvalificerad dialog med avnämare.

Rekrytering av forskare och lärare är en av de viktigaste processer universitetet hanterar. Det är ett dessutom strategiskt verktyg för att utveckla kvalitet och stärka internationaliseringen. Det var temat för torsdagens första diskussion. Hur ska attraktiva karriärvägar och meriteringsanställning utformas inom universitetet? Det pågår mycket arbete i frågan både nationellt och inom universitetet. Bente Björk och Magnus Ödman berättade om regeringens utredning som leds av Ann Fust. Mats Larhed som leder en grupp som tittar om samma fråga inom universitetet redogjorde för sitt arbete. Genom diskussionen och vårt eget arbete kommer vi att vara väl förberedda när utredningen kommer att komma till universitet på remiss under våren och därefter för konkreta förslag som kommer i forskningspropositionen hösten 2016. Men redan nu kommer vi att göra satsningar på meriteringsanställningar och vi var eniga om att det ska finnas utvecklingsprogram för alla på dessa tjänster, inte bara de som tillkommer nu.

Åsa Kettis och Camilla Mandi från avdelningen för kvalitetsutveckling berättade om planerna på en ny forskningsutvärdering. Professor Hans Ellegren och Camilla Mandi har under året undersökt effekterna och synpunkterna av och om KoF 07 och KoF 11. Över 200 intervjuer har genomförts. Utgångspunkten är att vi själva vill utvärdera och utveckla vår egen forskningskvalitetet. Idén är att utveckla KoF till att inte bara se till resultat utan också omfatta processen; vad är det som skapar goda forskningsmiljöer? Dekanmötet var enigt om att det är viktigt med tydlig kommunikation, varför och vad man vill utvärdera och om hur resultatet ska användas. Internatet avslutades med en genomgång av projektet om vår gemensamma IT-miljö.

Tack alla för aktivt och konstruktiv deltagande. Ett syfte med dekanmötet är också att stärka det interna samarbetet genom att vi lär känna varandra bättre vid vårt stora breda universitet. Den ambitionen uppnåddes också eller som prorektor avslutningsvis konstaterade: ” det är fantastiskt bra surr i den här gruppen”.
Nästa dekaninternat 27-28 april 2016  kommer att äga rum på Campus Gotland.